Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 7 – Chương 1 Đại số: Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức sau đây nhận giá trị dương: x^2 + x

CHIA SẺ
Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức sau đây nhận giá trị dương: \({x^2} + x.\); Tính: \( – 2 + {1 \over {1 + {1 \over {2 + {1 \over {1 + {1 \over 2}}}}}}}\) … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 7 – Chương 1 Đại số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Tính: \( – 2 + {1 \over {1 + {1 \over {2 + {1 \over {1 + {1 \over 2}}}}}}}\)

Bài 2: Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức sau đây nhận giá trị dương: \({x^2} + x.\)


Bài 1:  \( – 2 + {1 \over {1 + {1 \over {2 + {1 \over {1 + {1 \over 2}}}}}}} =  – 2 + {1 \over {1 + {1 \over {2 + {1 \over {{3 \over 2}}}}}}} \)

\(=  – 2 + {1 \over {1 + {1 \over {2 + {2 \over 3}}}}} =  – 2 + {1 \over {1 + {1 \over {{8 \over 3}}}}}\)

\(=  – 2 + {1 \over {1 + {3 \over 8}}} =  – 2 + {1 \over {{{11} \over 8}}}  \)

\(=  – 2 + {8 \over {11}} = {{ – 22 + 8} \over {11}} = {{ – 14} \over {11}}.  \)

Bài 2: Để \({x^2} + x = x\left( {x + 1} \right) > 0,\,\)x phải nhận giá trị sao cho x và x + 1 cùng dấu.

\(  +  )\,\,\left\{ \matrix{ x > 0 \hfill \cr x + 1 > 0 \hfill \cr}  \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{ x > 0 \hfill \cr x >  – 1 \hfill \cr}  \right.\)\(\Rightarrow x > 0\)

\( +  )\,\,\,\left\{ \matrix{ x < 0 \hfill \cr x + 1 < 0 \hfill \cr}  \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{ x < 0 \hfill \cr x <  – 1 \hfill \cr}  \right.\)\(\; \Rightarrow x <  – 1.\)

Vì \(x \in \mathbb Z\), nên \(x \in \left\{ {1;2;3;…} \right\}\) hoặc \(x \in \left\{ { – 2; – 3; – 4;…} \right\}\)