Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 7 – Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực: Tính 7 + (7/12 – 1/2 + 3) – (1/12 +5)

CHIA SẺ
Tính: \(7 + \left( {{7 \over {12}} – {1 \over 2} + 3} \right) – \left( {{1 \over {12}} + 5} \right).\); Tìm tập hợp các số nguyên x biết … trong Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 7 – Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Tính: \(7 + \left( {{7 \over {12}} – {1 \over 2} + 3} \right) – \left( {{1 \over {12}} + 5} \right).\)

Bài 2: Tìm tập hợp các số nguyên x biết:

\({1 \over 2} – \left( {{1 \over 3} + {1 \over 4}} \right) < x < {1 \over {48}} – \left( {{1 \over {16}} – {1 \over 6}} \right).\)


Bài 1: \(7 + {7 \over {12}} – {1 \over 2} + 3 – {1 \over {12}} – 5\)

\(= {7 \over {12}} – {1 \over {12}} + 7 + 3 – 5 – {1 \over 2}\)

\( = {6 \over {12}} + 5 – {1 \over 2} = {1 \over 2} – {1 \over 2} + 5 = 5.\)

Bài 2: Ta có:

\( {1 \over 2} – \left( {{1 \over 3} + {1 \over 4}} \right) = {1 \over 2} – {1 \over 3} – {1 \over 4} = {{6 – 4 – 3} \over {12}} \)\(\;= {{ – 1} \over {12}}; \)

\({1 \over {48}} – \left( {{1 \over {16}} – {1 \over 6}} \right) = {1 \over {48}} – {1 \over {16}} + {1 \over 6} \)\(\;= {{1 – 3 + 8} \over {48}} = {6 \over {48}} = {1 \over 8}. \)

Vậy: \( – {1 \over {12}} < x < {1 \over 8}\). Vì \(x \in\mathbb Z\) nên \(x = 0.\)