Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Hàm số và đồ thị Toán 7 có đáp án: Tìm hai số biết hai số có tổng bằng 32 và hai số đó tỉ lệ với 3 và 5?

CHIA SẺ
Tìm hai số biết hai số có tổng bằng 32 và hai số đó tỉ lệ với 3 và 5;  Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. điền số thích hợp vào ô trống … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Hàm số và đồ thị Toán 7 có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. điền số thích hợp vào ô trống:

x

12

1

-2

y

3

-6

Bài 2: Tìm hai số biết hai số có tổng bằng 32 và hai số đó tỉ lệ với 3 và 5.


Bài 1: Ta có công thức: \(y = kx.\)

Khi \(x = 12\) thì \(y = -6.\)

Thay vào công thức trên, ta được :\( – 6 = k.12 \Rightarrow k = {{ – 6} \over {12}} =  – {1 \over 2}\)

Vậy : \(y =  – {1 \over 2}x\). Từ đó, ta được kết quả cho trong bảng dưới đây :

x

-6

12

1

-2

y

3

-6

\( – {1 \over 2}\)

1

Bài 2: Gọi hai số là a, b, ta có : \({a \over 3} = {b \over 5} = {{a + b} \over {3 + 5}} = {{a + b} \over 8}\)

Theo điều kiện : \(a + b = 32 \Rightarrow {{a + b} \over 8} = {{32} \over 8} = 4.\)

Vậy \({a \over 3} = 4 \Rightarrow a = 12;{b \over 5} = 4 \Rightarrow b = 20.\)