Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 7 – Chương 4 Biểu thức đại số: Tính thời gian t lúc ca nô ngược dòng để đi hết khúc sông đó?

CHIA SẺ
Trên khúc sông dài s km, một ca nô xuôi dòng với vận tốc 30 km/h. Tính thời gian t lúc ca nô ngược dòng để đi hết khúc sông đó. Biết vận tốc của dòng nước là 3 km/h … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 7 – Chương 4 Biểu thức đại số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Một người đã đi bằng xe buýt ra khỏi thành phố được 10 km, sau đó xuống xe và đi bộ 5 km/h. Tính quãng đường y mà người đó đã đi cả bằng xe buýt và đi bộ sau x giờ.

Bài 2: Trên khúc sông dài s km, một ca nô xuôi dòng với vận tốc 30 km/h. Tính thời gian t lúc ca nô ngược dòng để đi hết khúc sông đó. Biết vận tốc của dòng nước là 3 km/h.

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức:

\({\rm{P = 2}}{{\rm{x}}^3} + 3{\rm{x}}y + {y^2}\) tại \(x =  – {1 \over 2};y = {2 \over 3}\).


Bài 1: Ta có: \(y = 10 + 5.x\) (km).

Bài 2: Vận tốc của ca nô khi ngược dòng là \(30 – 2.3 = 24\) (km/h).

Vậy thời gian để ca nô đi hết khúc sông lúc ngược dòng là: \(t = {s \over {24}}\) (giờ).

Bài 3: Thay \(x =  – {1 \over 2};y = {2 \over 3}\) vào biểu thức P, ta được:

\({\rm{P = 2}}{\left( { – {1 \over 2}} \right)^3} + 3\left( { – {1 \over 2}} \right).{2 \over 3} + {\left( {{2 \over 3}} \right)^2}\)\(\; =  – {1 \over 4} – 1 + {4 \over 9} =  – {{29} \over {36}}\).