Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 7 – Chương 4 Biểu thức đại số: Tìm nghiệm của đa thức f(x) = 3(2x – 1) + 2

CHIA SẺ
Tìm nghiệm của đa thức: \(f(x) = 3(2{\rm{x}} – 1) + 2\);  Tìm m để \(f(x) = (m – 1){x^2} – 3{\rm{x}} + 3\) có một nghiệm \(x = 1\) … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 7 – Chương 4 Biểu thức đại số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Tìm nghiệm của đa thức: \(f(x) = 3(2{\rm{x}} – 1) + 2\).

Bài 2: Chứng tỏ rằng nếu \(a + b + c + d = 0\) thì \(x = 1\) là nghiệm của đa thức \(P(x) = a{x^3} + b{{\rm{x}}^2} + c{\rm{x}} + d\).

Bài 3: Tìm m để \(f(x) = (m – 1){x^2} – 3{\rm{x}} + 3\) có một nghiệm \(x = 1\).


Bài 1: \(f(x) = 3(2{\rm{x}} – 1) + 2\)\(\; = 6{\rm{x}} – 3 + 2 = 6{\rm{x}} – 1.\)

\(f(x) = 0 \Rightarrow 6{\rm{x}} – 1 = 0 \Rightarrow 6{\rm{x}} = 1\)\(\; \Rightarrow x = {1 \over 6}.\)

Bài 2: Ta có: \(P(1) = a{.1^3} + b{1.^2} + c.1 + d \)\(\;= a + b + c + d = 0\) (giả thiết).

Vậy \(x = 1\) là một nghiệm của đa thức P(x).

Bài 3: Ta có: \(f(1) = 0 \Rightarrow (m – 1){.1^2} – 3.1 + 2 = 0\)

\(\Rightarrow m – 1 – 3 + 2 = 0 \Rightarrow m = 2.\)