Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 7 – Chương 2 Hàm số và đồ thị: Xác định các cặp điểm đối xứng với nhau qua gốc tọa độ?

CHIA SẺ
Cho các điểm \(A(2;7); B(3;4); C(2;-7); D(-3;-4); \)\(\;E(-2;7).\). Xác định các cặp điểm đối xứng với nhau qua gốc tọa độ … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 7 – Chương 2 Hàm số và đồ thị. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Cho điểm \(A(5;3)\). Đánh dấu vị trí của điểm A và của điểm B đối xứng với điểm A qua trục Ox  và xác định tọa độ của điểm B.

Bài 2: Cho các điểm \(A(2;7); B(3;4); C(2;-7); D(-3;-4); \)\(\;E(-2;7).\)

a)  Xác định các cặp điểm đối xứng với nhau qua gốc tọa độ.

b)  Xác định các cặp điểm đối xứng nhau qua trục tung, trục hoành.


Bài 1: Xem hình vẽ.

Bài 2:   a) Điểm \(B(3;4)\); và \(D(-3;-4);\; C(2;-7)\) và  \(E(-2;7)\) đối xứng nhau qua O

b) Điểm \(A(2;7)\) và \(E(-2;7)\) đối xứng nhau qua trục tung;

Điểm \(A(2;7)\) và \(C(2;-7)\) đối xứng nhau qua trục hoành.