Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 7 – Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực: Biểu diễn các số hữu tỉ sau trên trục số?

CHIA SẺ
Biểu diễn các số hữu tỉ sau trên trục số;  Điền các kí hiệu N, Z, Q thích hợp vào chỗ chấm (viết tất cả các trường hợp) … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 7 – Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Điền các kí hiệu N, Z, Q thích hợp vào chỗ chấm (viết tất cả các trường hợp):

a) \(-71 ∈ …\)

b) \(2009 ∈ …\)

c) \({3 \over 4} ∈ …\)

d) \({{ – 5} \over {87}} ∈…\)

e) \({{ – 125} \over 1} ∈ …\)

Bài 2.  Biểu diễn các số hữu tỉ sau trên trục số: \({2 \over 5}\); \({{ – 4} \over 5}\);\({7 \over 5}\).


Bài 1. a) \(-71 ∈  Z\); \(-71 ∈ Q \)

b) \(2009 ∈ N; 2009 ∈ Z; 2009 ∈ Q\)

c) \({3 \over 4} ∈ Q\)

d) \({{ – 5} \over {87}}∈ Q\)

e) \({{ – 125} \over 1} ∈ Z; {{ – 125} \over 1} ∈  Q\)

Bài 2