Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Lý Chương 1 Quang học: Ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm có đặc điểm như thế nào?

CHIA SẺ
Ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm có đặc điểm như thế nào?; Điểm sáng S trước gương phang cho một ảnh S’ cách S một khoảng 40cm. Ảnh S’ của S tạo bởi gương phẳng nằm cách gương một khoảng là bao nhiêu? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Lý Chương 1 Quang học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Điểm sáng S trước gương phang cho một ảnh S’ cách S một khoảng 40cm. Ảnh S’ của S tạo bởi gương phẳng nằm cách gương một khoảng là bao nhiêu?

2. Ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm có đặc điểm như thế nào?

3. Chiếu một tia tới SI hợp với gương phẳng một góc 30° qua gương phẳng ta được tia phản xạ IK. Góc phản xạ khi đó là góc bao nhiêu độ ?


1. Ảnh của một điểm tạo bởi gương phẳng luôn đối xứng với điểm đó. Vì thế ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có khoảng cách đến vật bằng hai lần khoảng cách từ vật đến gương. Vậy khoảng cách từ ảnh đến gương bằng \(\dfrac{{40}}{2} = 20\,cm\)

2. Ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm có đặc điểm : Ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật

3. + Góc tới là \({90^o} – {30^o} = {60^o}\)

+ Theo định luật phản xạ ánh sáng: Góc phản xạ là: \(i = i’ = {60^o}\)