Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hàm số và đồ thị lớp 7: Phân tích số 480 thành tổng ba số và ba số đó tỉ lệ với 2; 3; 5, hãy tìm ba số đó?

CHIA SẺ
Phân tích số 480 thành tổng ba số và ba số đó tỉ lệ với 2; 3; 5. Tìm ba số đó … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hàm số và đồ thị lớp 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Phân tích số 480 thành tổng ba số và ba số đó tỉ lệ với 2; 3; 5. Tìm ba số đó.


Gọi a, b, c là ba số cần tìm sao cho \(a + b + c = 480\)

Ta có: \({a \over 2} = {b \over 3} = {c \over 5} = {{a + b + c} \over {2 + 3 + 5}} = {{480} \over {10}} = 48.\)

Vậy \({a \over 2} = 48 \Rightarrow a = 96;\)

       \({b \over 3} = 48 \Rightarrow b = 144;\)

       \({c \over 5} = 48 \Rightarrow c = 240.\)