Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán Chương 2 Hàm số và đồ thị: Tính diện tích của khu vường hình chữ nhật biết chu vi là 64 cm và mỗi cạnh tỉ lệ với 3 và 5

CHIA SẺ
Tính diện tích của khu vường hình chữ nhật biết chu vi là 64 cm. Mỗi cạnh tỉ lệ với 3 và 5 … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán Chương 2 Hàm số và đồ thị. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Tính diện tích của khu vường hình chữ nhật biết chu vi là 64 cm. Mỗi cạnh tỉ lệ với 3 và 5.


Gọi a, b là chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật (đơn vị: mét).

Ta có chu vi bằng \(2\left( {a + b} \right) = 64 \Rightarrow a + b = 32.\)

Theo điều kiện của bài toán, ta có : \({a \over 3} = {b \over 5} = {{a + b} \over {3 + 5}} = {{32} \over 8} = 4.\)

\( \Rightarrow {a \over 3} = 4\) và \({b \over 5} = 4 \Rightarrow a = 12;b = 20.\)

Vậy diện tích của khu vườn : \(S = 12.20 = 240\,\left( {{m^2}} \right).\)