Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Đại số lớp 7: Hãy chia 1200kg gạo thành bốn phần tỉ lệ với 2, 3, 7, 13?

CHIA SẺ
Hãy chia 1200kg gạo thành bốn phần tỉ lệ với 2, 3, 7, 13 ( đơn vị : kg) … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Đại số lớp 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

 Hãy chia 1200kg gạo thành bốn phần tỉ lệ với 2, 3, 7, 13 ( đơn vị : kg).


Gọi a, b, c, d là khối lượng gạo các phần được chia ra.

Ta có: \(a + b + c + d = 1200\) và \({a \over 2} = {b \over 3} = {c \over 7} = {d \over {13}} = {{a + b + c + d} \over {2 + 3 + 7 + 13}} \)\(\,= {{1200} \over {25}} = 48.\)

Vậy \({a \over 2} = 48 \Rightarrow a = 96;\)

      \({b \over 3} = 48 \Rightarrow b = 144;\)

      \({c \over 7} = 48 \Rightarrow c = 336;\)

      \({d \over {13}} = 48 \Rightarrow d = 624\).

Đáp số: 96 (kg); 144 (kg); 336 (kg); 624 (kg).