Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực lớp 7: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau

CHIA SẺ
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau: \(A =  – \sqrt {x + 1}  + 5.\); Tìm x biết: \(\left| {\sqrt {2 – x} } \right| = \sqrt 2 \) … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực lớp 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Tính:

\( – {2^4} – {\left( { – 2} \right)^2}:\left( { – \sqrt {{{16} \over {121}}} } \right)\)\(\; – {\left( { – \sqrt {{2 \over 3}} } \right)^2}:\left( {{{ – \sqrt {64} } \over 3}} \right).\)

Bài 2:   Tìm x biết:

a) \(\left| {\sqrt {2 – x} } \right| = \sqrt 2 \)

b) \(\left| {x – 1} \right| = \sqrt 3  – 2.\)

Bài 3: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau: \(A =  – \sqrt {x + 1}  + 5.\)


Bài 1:  \( – {2^4} – {\left( { – 2} \right)^2}:\left( { – \sqrt {{{16} \over {121}}} } \right) \)\(\;- {\left( { – \sqrt {{2 \over 3}} } \right)^2}:\left( {{{ – \sqrt {64} } \over 3}} \right).\)

\( =  – 16 – 4:\left( {{4 \over {11}}} \right) – {2 \over 3}:\left( {{{ – 8} \over 3}} \right)\)

\( =  – 16 + 11 + {1 \over 4} = {{ – 19} \over 4}.\)

Bài 2: Vì \(3 < 4\) \( \Rightarrow \sqrt 3  < \sqrt 4  = 2 \Rightarrow \sqrt 3  < 2.\)

Vậy \(\sqrt 3  – 2 < 0.\)

Mặt khác:\(\left| {x – 1} \right| \ge 0\). Vậy không có giá trị nào của x.

Bài 3: Ta có \(\sqrt {x + 1}  \ge 0 \Rightarrow  – \sqrt {x + 1}  \le 0\).

Do đó \(A =  – \sqrt {x + 1}  + 5 \le 5.\)

Dấu “\( = \)  ” xảy ra khi \(x + 1 = 0 \Rightarrow x =  – 1.\)

Vậy giá trị lớn nhất của A bằng 5 khi \(x =  – 1\).