Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 7 15 phút: So sánh A = 222^555 và B = 555

CHIA SẺ
So sánh: \(A = {222^{555}}\) và \(B = {555^{222}}\); Tính: \(\sqrt {{{( – 3)}^4}}  – \sqrt {{{\left( { – 7} \right)}^2}}  + \sqrt { – {{\left( { – 4} \right)}^3}} \) … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 7 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Tính:

a) \(\sqrt {{{( – 3)}^4}}  – \sqrt {{{\left( { – 7} \right)}^2}}  + \sqrt { – {{\left( { – 4} \right)}^3}} \)

b) \(\left| { – {3 \over 7}} \right|:{\left( { – 3} \right)^2} – \sqrt {{4 \over {49}}} \)

Bài 2: So sánh: \(A = {222^{555}}\) và \(B = {555^{222}}\).


Bài 1:  a) \(\sqrt {{{( – 3)}^4}}  – \sqrt {{{\left( { – 7} \right)}^2}}  + \sqrt { – {{\left( { – 4} \right)}^3}}  \)

\(\;= \sqrt {81}  – \sqrt {49}  + \sqrt {64} \)

\(\;= 9 – 7 + 8 = 10\)

b) \(\left| { – {3 \over 7}} \right|:{\left( { – 3} \right)^2} – \sqrt {{4 \over {49}}}  \)

\(\;= {3 \over 7}:9 – {2 \over 7} = {3 \over {63}} – {2 \over 7} \)

\(\;= {{3 – 18} \over {63}} = {{ – 15} \over {63}} = {{ – 5} \over {21}}.\)

Bài 2: Ta có: \(A = {222^{555}} = {\left( {2.111} \right)^{555}} = {2^{555}}{.111^{555}} \)\(\;= {\left( {{2^5}} \right)^{111}}{.111^{555}} = {32^{111}}{.111^{555}}\)

\(B = {555^{222}} = {\left( {5.111} \right)^{222}} = {5^{222}}{.111^{222}} \)\(\;= {\left( {{5^2}} \right)^{111}}{.111^{222}} = {25^{111}}{.111^{222}}\)

Vì \({32^{111}} > {25^{111}}\) và \({111^{555}} > {111^{222}}\)

Nên \({32^{111}}{.111^{555}} > {25^{111}}{.111^{222}}\) hay \(A > B.\)