Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực lớp 7: Tìm diện tích hình tam giác vuông, biết tỉ số giữa hai cạnh góc vuông là 2 : 5 và chúng hơn kém nhau 12cm

CHIA SẺ
Tìm diện tích hình tam giác vuông, biết tỉ số giữa hai cạnh góc vuông là 2 : 5 và chúng hơn kém nhau 12cm; Tìm các số x, y biết: \({x \over y} = {9 \over {10}}\) và \(y – x = 120.\) … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực lớp 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Tìm các số x, y biết: \({x \over y} = {9 \over {10}}\) và \(y – x = 120.\)

Bài 2: Tìm diện tích hình tam giác vuông, biết tỉ số giữa hai cạnh góc vuông là 2 : 5 và chúng hơn kém nhau 12cm.


Bài 1: Ta có \({x \over y} = {9 \over {10}} \Rightarrow {x \over 9} = {y \over {10}} = {{y – x} \over {10 – 9}} = {{120} \over 1}\)

Do đó \(x = 120.9 = 1080\)

          \(y = 120.10 = 1200.\)

Bài 2: Gọi hai cạnh góc vuông là x, y \(\left( {x,y > 0} \right)\) ta có :

\(S = {1 \over 2}xy = {1 \over 2}.8.20 = 80\,\left( {c{m^2}} \right).\)

Lưu ý : bạn có thể giải thích theo cách 2 đã được trình bày ở đề số 2.