Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 7 15 phút – Chương 1 Đại số: Có thể lập được tỉ lệ thức từ các số sau đây không? (5;25;625;125)

CHIA SẺ

Có thể lập được tỉ lệ thức từ các số sau đây không? Nếu dược hãy viết tất cả các tỉ lệ thức có được: \(5;25;625;125\) … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 7 15 phút – Chương 1 Đại số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Có thể lập được tỉ lệ thức từ các số sau đây không? Nếu dược hãy viết tất cả các tỉ lệ thức có được:

      \(5;25;625;125\)

Bài 2: Tìm x biết: \({{{x^2}} \over 6} = {{24} \over {25}}\)

Bài 3 : Tìm hai số x, y biết: \({x \over 3} = {y \over 5}\) và \(x + y =  – 32.\)


Bài 1: Ta có \(5.625 = 25.125 = 3125.\)

Ta có các tỉ lệ thức sau:

\({5 \over {25}} = {{125} \over {625}};\,\,{5 \over {125}} = {{25} \over {625}};\)

\({{625} \over 5} = {{125} \over 5};\,\,{{625} \over {125}} = {{25} \over 5}.\)

Bài 2:  \({{{x^2}} \over 6} = {{24} \over {25}} \)

\(\Rightarrow {x^2} = {{6.24} \over {25}} = {{144} \over {25}} \)

\(\Rightarrow x =  \pm {{12} \over 5}\)

Bài 3:  Cách 1: tính theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

\({x \over 3} = {y \over 5} = {{x + y} \over {3 + 5}} = {{ – 32} \over 8} =  – 4\).

Do đó  \(x =  – 4.3 =  – 12;\)

          \(y =  – 4.5 =  – 20\)

Cách 2 : đặt \({x \over 3} = {y \over 5} = k \Rightarrow x = 3k;\,y = 5k\)

Lại có \(x + y =  – 32\) nên \(3k + 5k =  – 32 \Rightarrow 8k =  – 32\)

\( \Rightarrow k =  – 4\). Do đó \(x =  – 12,\,\,y =  – 20.\)