Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực: Tìm x để biểu thức sau có giá trị nhỏ nhất và giá trị nhỏ nhất; các giá trị đó là bao nhiêu?

CHIA SẺ
Tìm x để biểu thức sau có giá trị nhỏ nhất và giá trị nhỏ nhất; các giá trị đó là bao nhiêu? \(A = \left| {x – {2 \over 3}} \right| – 4.\) … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Tìm x biết:
a) \(\left| x \right| – {3 \over 5} = {5 \over 9}\) và x > 0.

b) \( – 2\left| x \right| = {{ – 4} \over 3}\) và x < 0.

c) \({2 \over 5} – \left| {{1 \over 2} – x} \right| = 6.\)

Bài 2: Tìm x để biểu thức sau có giá trị nhỏ nhất và giá trị nhỏ nhất; các giá trị đó là bao nhiêu?

\(A = \left| {x – {2 \over 3}} \right| – 4.\) A


Bài 1:   a) \(\left| x \right| – {3 \over 5} = {5 \over 9}\)

\(\Rightarrow \left| x \right| = {5 \over 9} + {3 \over 5} \)

\(\Rightarrow \left| x \right| = {{52} \over {45}}\)

\( \Rightarrow x = {{52} \over {45}}\) (vì \(x > 0\) ).

b) \( – 2\left| x \right| = {{ – 4} \over 3} \)

\(\Rightarrow \left| x \right| = {{ – 4} \over 3}:\left( { – 2} \right) \)

\(\Rightarrow \left| x \right| = {2 \over 3}\)

\( \Rightarrow x =  – {2 \over 3}\) (vì \(x < 0\) ).

c) \({2 \over 5} – \left| {{1 \over 2} – x} \right| = 6 \)

\(\Rightarrow \left| {{1 \over 2} – x} \right| = {2 \over 5} – 6\)

\( \Rightarrow \left| {{1 \over 2} – x} \right| = {{ – 28} \over 5} \Rightarrow x \in \emptyset .\)

Bài 2: Ta có \(\left| {x – {2 \over 3}} \right| \ge 0 \Rightarrow A = \left| {x – {2 \over 3}} \right| – 4 \ge  – 4\)

Vậy giá trị nhỏ nhất của A bằng \( – 4\).

Dấu “=” xảy ra khi \(x – {2 \over 3} = 0 \Rightarrow x = {2 \over 3}.\)