Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn toán Chương 1 Đại số: Tính (- 4,15 – 0,273)

CHIA SẺ

Tìm x biết: \(\left| x \right| = {2 \over 3}\);  \({3 \over 2} – \left| x \right| = {1 \over 4}\) … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn toán Chương 1 Đại số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Tìm x biết:

a)  \(\left| x \right| = {2 \over 3}\)

b) \({3 \over 2} – \left| x \right| = {1 \over 4}\)

c) \(\left| {{5 \over {18}} – x} \right| – {7 \over {24}} = 0.\)

Bài 2: Tính:

a) \( – 0,320 + \left( { – 1,151} \right)\)

b) \( – 4,15 – 0,273.\)


Bài 1:  a) \(\left| x \right| = {2 \over 3}\)

\(\Rightarrow x = {2 \over 3}\) hoặc \(x = {{ – 2} \over 3}\).

b) \({3 \over 2} – \left| x \right| = {1 \over 4} \)

\(\Rightarrow \left| x \right| = {3 \over 2} – {1 \over 4} \)

\(\Rightarrow \left| x \right| = {{6 – 1} \over 4}\)

\(\Rightarrow \left| x \right| = {5 \over 4}\)

\( \Rightarrow x = {5 \over 4}\) hoặc \(x =  – {5 \over 4}.\)

c) \(\left| {{5 \over {18}} – x} \right| – {7 \over {24}} = 0 \)

\(\Rightarrow \left| {{5 \over {18}} – x} \right| = {7 \over {24}}\)

\( \Rightarrow {5 \over {18}} – x = {7 \over {24}}\) hoặc \({5 \over {18}} – x =  – {7 \over {24}}\)

\( \Rightarrow x = {5 \over {18}} – {7 \over {24}}\) hoặc \(x = {5 \over {18}} + {7 \over {24}}\)

\( \Rightarrow x =  – {1 \over {72}}\) hoặc \(x = {{41} \over {72}}.\)

Bài 2:  a) \( – 0,320 + \left( { – 1,151} \right) =  – 1,471\)

b) \( – 4,15 – 0,273 =  – 4,423.\)