Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán – chương 1 phần Hình học: Chứng tỏ Ax // By

CHIA SẺ
Cho hình vẽ bên, biết \(\widehat {tCz}\), \(\widehat {xAB} = {130^o},\) …  Chứng tỏ Ax // By … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán – chương 1 phần Hình học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho hình vẽ bên, biết

\(\widehat {tCz}\), \(\widehat {xAB} = {130^o},\)

 \(\widehat {ABy} = {130^o},\)

\(AB \bot BC,\,\widehat {tCz} = {40^o}.\)

a) Chứng tỏ Ax // By.

b) Chứng tỏ By // Ct.


a) Hai góc \(\widehat {xAB}\) và \(\widehat {ABy}\) ở vị trí so le trong mà \(\widehat {xAB} = \widehat {ABy} = {130^o}\) nên Ax // By.

b) Kẻ By’ là tia đối của tia By ta có \(\widehat {ABy’} + \widehat {ABy} = {180^o}\) (kề bù).

\( \Rightarrow \widehat {ABy’} = {180^o} – \widehat {ABy} = {180^o} – {130^o} \)\(\,= {50^o}.\)

\(AB \bot BC \Rightarrow \widehat {ABC} = {90^o}\). Do đó \(\widehat {y’BC} = \widehat {ABC} – \widehat {ABy’} = {90^o} – {50^o}\)\(\, = {40^o}\)

Hai góc \(\widehat {y’BC}\) và \(\widehat {tCz}\) ở vị trí đồng vị, mà \(\widehat {y’BC}=\widehat {tCz}\) = 40o.

Do đó By // Ct.