Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán Chương 1 Đại số: Viết phân số sau thành dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn

CHIA SẺ
Viết phân số sau thành dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn \({2 \over {125}};\,\,\,{3 \over {11}}.\) … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán Chương 1 Đại số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Viết phân số sau thành dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn:

\({2 \over {125}};\,\,\,{3 \over {11}}.\)

Bài 2: Viết số thập phân vô hạn tuần hoàn dạng phân số: \(0,324\left( {1345} \right)\)

Bài 3: Thực hiện phép tính:

a)      \(0,\left( {13} \right) + 1,\left( {86} \right) – {5 \over 7}\)

b)      \({\left[ {0,\left( 4 \right)} \right]^2} – {1 \over {81}} + {{22} \over {27}}\)

Bài 4: Tìm x, biết: \(\left| {1,\left( {23} \right) – x} \right| = 0,\left( {72} \right).\)


Bài 1:  \({2 \over {125}} = 0,016;\,\,\,{3 \over {11}} = 0,\left( {27} \right).\)

Bài 2:  \(0,324\left( {1345} \right) = {{3241345 – 324} \over {9999000}} = {{3241021} \over {9999000}}.\)

Bài 3:   a) Ta có: \(0,\left( {13} \right) = {{13} \over {99}};\,\,\,\,1,\left( {86} \right) = {{185} \over {99}}\).

Vậy

\(0,\left( {13} \right) + 1,\left( {86} \right) – {5 \over 7} \)

\(= {{13} \over {99}} + 1 + {{86} \over {99}} – {5 \over 7}\)

\( = {{13} \over {99}} + {{86} \over {99}} + 1 – {5 \over 7} \)

\(= 1 + 1 – {5 \over 7} = {9 \over 7}.\)

b) Ta có \(0,(4) = {4 \over 9}.\)

Vậy

\({\left[ {0,\left( 4 \right)} \right]^2} – {1 \over {81}} + {{22} \over {27}} \)

\(= {{16} \over {81}} – {1 \over {81}} + {{22} \over {27}} = 1.\)

Bài 4: Ta có:

\(1,\left( {23} \right) = 1 + {{23} \over {99}} = {{122} \over {99}};\)

\(0,\left( {27} \right) = {{27} \over {99}} = {3 \over {11.}}\)

Vậy \(\left| {{{122} \over {99}} – x} \right| = {3 \over {11}}\)

\(\Rightarrow {{122} \over {99}} – x = {3 \over {11}}\) hoặc \({{122} \over {99}} – x =  – {3 \over {11}} \)

\(\Rightarrow x = {{95} \over {99}}\) hoặc \(x = {{149} \over {99}}.\)