Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Đại số 7: Tính diện tích hình vuông, biết độ dài cạnh của nó bằng 3,6 m?

CHIA SẺ
Tính diện tích hình vuông, biết độ dài cạnh của nó bằng 3,6 m; Thực hiện phép toán, rồi làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Đại số 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Tính diện tích hình vuông, biết độ dài cạnh của nó bằng 3,6 m. ( làm tròn đến mét vuông)

Bài 2: Chiều dài của nền nhà sau năm lần đo được kết quả sau:

\(20,05\,m;\,20,01m;\,20,02m;19,99m;\)\(\,20,03m.\) Hỏi lần đo nào chính xác hơn và tính giá trị gần đúng đến một chữ số thập phân thứ nhất?

Bài 3: Thực hiện phép toán, rồi làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất:

\({\left( {12,96} \right)^2} – 1,38 + 2.0,76\)

Bài 4: Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân gần đúnglàm tròn đến chữ số thập phân thứ ba:

\({2 \over 3};\,{7 \over {11}};\,{5 \over 7}\)


Bài 1: Diện tích hình vuông bằng: \({\left( {3,6} \right)^2} = 12,96 \approx 13\left( {{m^2}} \right).\)

Bài 2: Ta có:

\({{20,05 + 20,01 + 20,02 + 19,99 + 20,03} \over 5} = 20,02 \)\(\,\approx 20\,\left( m \right)\)

Lần đo thứ hai chính xác hơn.

Bài 3: \({\left( {12,96} \right)^2} – 1,38 + 2.0,76 = 168,1016 \)\(\;\approx 168,1.\)

Bài 4: \({2 \over 3} \approx 0,667;\,{7 \over {10}} \approx 0,636;\,{5 \over 7} \approx 0,714.\)