Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 – Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực có đáp án: Tìm hai số x, y biết: 4x = 5y và -2x = -5

CHIA SẺ
Tìm hai số x, y biết: \(4x = 5y\) và \( – 2x =  – 5.\);  Tính số học sinh của lớp 7A và lớp 7B … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 – Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Tìm hai số x, y biết: \(4x = 5y\) và \( – 2x =  – 5.\)

Bài 2: Tính số học sinh của lớp 7A và lớp 7B, biết rằng số học sinh của lớp 7A ít hơn số học sinh của lớp 7B là 5 và tỉ số của hai lớp là 8 : 9.


Bài 1: Ta có \(4x = 5y \Rightarrow {x \over 5} = {y \over 4}\)

\(\Rightarrow {{2x} \over {10}} = {y \over 4} = {{y – 2x} \over {4 – 10}} = {{ – 5} \over { – 6}} = {5 \over 6}\)

Do đó \(2x = {{10.5} \over 6} = {{25} \over 3}\)

\(\Rightarrow x = {{25} \over 6};\,y = {{4.5} \over 6} = {{20} \over 6} = {{10} \over 3}.\)

Bài 2: Gọi số học sinh của lớp 7A là x, 7B là y (\(x, y  \in {\mathbb N^*}\))

Ta có \({x \over 8} = {y \over 9} = {{y – x} \over {9 – 8}} = 5\).

Do đó \(x = 5.8 = 40;\)

          \(y = 5.9 = 45.\)

Vậy số học sinh lớp 7A là 40, 7B là 45.