Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán chương 1 Đại số: Tính bằng cách hợp lí

CHIA SẺ
Tính bằng cách hợp lí: \(S = {3 \over 4} – 0,25 – \left[ {{7 \over 3} + \left( { – {9 \over 2}} \right)} \right] – {5 \over 6}.\) … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán chương 1 Đại số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Tính:

a) \(4 – 1{2 \over 5} – {8 \over 3}\)

b) \( – 1 + {1 \over 3} – {1 \over 9} – {1 \over {81}}\)

c) \({4 \over 5} – \left) { – {2 \over 7}} \right) – {7 \over {10}}\)

d) \({3 \over 4} – \left[ {{3 \over 4} – \left( {{2 \over 3} + {5 \over 6}} \right)} \right]\)

  Bài 2: Tính bằng cách hợp lí:

 \(S = {3 \over 4} – 0,25 – \left[ {{7 \over 3} + \left( { – {9 \over 2}} \right)} \right] – {5 \over 6}.\)


Bài 1:   a) \(4 – 1{2 \over 5} – {8 \over 3} = 4 – {7 \over 5} – {8 \over 3} \)

\(\;= {{60} \over {15}} – {{21} \over {15}} – {{40} \over {15}} = {{60 – 21 – 40} \over {15}} = {{ – 1} \over {15}}.\)

b) \( – 1 + {1 \over 3} – {1 \over 9} – {1 \over {81}}\)

\(\;\;= {{ – 81} \over {81}} + {{27} \over {81}} – {9 \over {81}} – {1 \over {81}}\)

\(\;\;={{ – 81 + 27 – 9 – 1} \over {81}} = {{ – 64} \over {81}}.\)

c) \({4 \over 5} – \left( { – {2 \over 7}} \right) – {7 \over {10}} = {4 \over 5} + {2 \over 7} – {7 \over {10}} \)

\(= {{56} \over {70}} + {{20} \over {70}} – {{49} \over {70}} = {{56 + 20 – 49} \over {70}} = {{27} \over {70}}\)

d) \({3 \over 4} – \left[ {{3 \over 4} – \left( {{2 \over 3} + {5 \over 6}} \right)} \right] = {3 \over 4} – \left( {{3 \over 4} – {9 \over 6}} \right)\)

\( = {3 \over 4} – {3 \over 4} + {9 \over 6} = {9 \over 6} = {3 \over 2}.\)

Bài 2: \(S = {3 \over 4} – 0,25 – \left[ {{7 \over 3} + \left( { – {9 \over 2}} \right)} \right] – {5 \over 6}\)

   \(\eqalign{  &  = {3 \over 4} – {1 \over 4} – {7 \over 3} + {9 \over 2} – {5 \over 6}  \cr  &  = \left( {{3 \over 4} – {1 \over 4}} \right) – \left( {{7 \over 3} – {9 \over 2} + {5 \over 6}} \right)  \cr  &  = {2 \over 4} – \left( {{{14} \over 6} – {{27} \over 6} + {5 \over 6}} \right)  \cr  &  = {1 \over 2} – \left( { – {8 \over 6}} \right)  \cr  &  = {1 \over 2} + {4 \over 3} = {{3 + 8} \over 6} = {{11} \over 6}. \cr} \)