Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán – Chương 1 Đại số: Tính 1 + 1/(1 +1/2)

CHIA SẺ

Tính: \(1 + {1 \over {1 + {1 \over 2}}}\); \(1 + {1 \over {1 + {1 \over {1 + {1 \over 2}}}}}\) … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán – Chương 1 Đại số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Tính:

a) \(\left( { – 2{1 \over 5}} \right).\left( {{{ – 9} \over {11}}} \right)\left( { – 1{1 \over {14}}} \right).{2 \over 5}\)

b) \( – 6\left( {{{ – 2} \over 3}} \right).0,25\)

Bài 2: Tính:

a) \(1 + {1 \over {1 + {1 \over 2}}}\)

b) \(1 + {1 \over {1 + {1 \over {1 + {1 \over 2}}}}}\)


Bài 1:  a) \(\left( { – 2{1 \over 5}} \right).\left( {{{ – 9} \over {11}}} \right)\left( { – 1{1 \over {14}}} \right).{2 \over 5} \)

\(= \left( { – {{11} \over 5}} \right).\left( {{{ – 9} \over {11}}} \right).\left( { – {{15} \over {14}}} \right).{2 \over 5}\)

\(={{\left( { – 11} \right).\left( { – 9} \right).\left( { – 15} \right).2} \over {5.11.14.5}} = {{ – 11.9.15.2} \over {5.11.14.5}} = {{ – 27} \over {35}}.\)

b) \( – 6\left( {{{ – 2} \over 3}} \right).0,25 =  – 6\left( { – {2 \over 3}} \right).{1 \over 4} = {{6.2.1} \over {3.4}}\)\(\, = 1\)

Bài 2:  a) \(1 + {1 \over {1 + {1 \over 2}}} = 1 + {1 \over {{3 \over 2}}} = 1 + {2 \over 3} = {5 \over 3}\)

b) \(1 + {1 \over {1 + {1 \over {1 + {1 \over 2}}}}} = 1 + {1 \over {1 + {1 \over {{3 \over 2}}}}} = 1 + {1 \over {1 + {2 \over 3}}} \)\(\;= 1 + {1 \over {{5 \over 3}}} = 1 + {3 \over 5} = {8 \over 5}.\)