Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Kiểm tra Tóan lớp 7 – Chương 1 Số hữu tỉ – Số thực 15 phút: Tìm x?

CHIA SẺ

Tìm x biết: \({1 \over 3} – {1 \over {12}} – {1 \over {20}} – {1 \over {30}} – {1 \over {42}} – {1 \over {56}} – {1 \over {72}}\)\(\, – {1 \over {90}} – {1 \over {110}} = x – {5 \over {13}}\)

Tìm x biết:

\({1 \over 3} – {1 \over {12}} – {1 \over {20}} – {1 \over {30}} – {1 \over {42}} – {1 \over {56}} – {1 \over {72}}\)\(\, – {1 \over {90}} – {1 \over {110}} = x – {5 \over {13}}\)


\({1 \over 3} – {1 \over {12}} – {1 \over {20}} – {1 \over {30}} – {1 \over {42}} – {1 \over {56}} – {1 \over {72}} – {1 \over {90}} – {1 \over {110}} = x – {5 \over {13}}\)

\(\eqalign{& {1 \over 3} – \left( {{1 \over {12}} + {1 \over {20}} + {1 \over {30}} + {1 \over {42}} + {1 \over {56}} + {1 \over {72}} + {1 \over {90}} + {1 \over {110}}} \right) = x – {5 \over {13}}  \cr & {1 \over 3} – \left( {{1 \over {3.4}} + {1 \over {4.5}} + {1 \over {5.6}} + {1 \over {6.7}} + {1 \over {7.8}} + {1 \over {8.9}} + {1 \over {9.10}} + {1 \over {10.11}}} \right) = x – {5 \over {13}}  \cr & {1 \over 3} – \left( {{1 \over 3} – {1 \over 4} + {1 \over 4} – {1 \over 5} + {1 \over 5} – {1 \over 6} + … + {1 \over 9} – {1 \over {10}} + {1 \over {10}} – {1 \over {11}}} \right) = x – {5 \over {13}}  \cr & {1 \over 3} – \left( {{1 \over 3} – {1 \over {11}}} \right) = x – {5 \over {13}}  \cr & {1 \over 3} – {1 \over 3} + {1 \over {11}} = x – {5 \over {13}} \cr} \)

           \(\eqalign{& {1 \over {11}} = x – {5 \over {13}}  \cr & x = {1 \over {11}} + {5 \over {13}}  \cr & x = {{13} \over {143}} + {{55} \over {143}}  \cr & x = {{68} \over {143}}. \cr} \)