Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra môn Toán Chương 1 Đại số 15 phút lớp 7: Các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?

CHIA SẺ
Các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không? \(13 : 4\) và \(25 : 2\);  \(0,25 : 1,75\) và \(3 : 21\) … trong Đề kiểm tra môn Toán Chương 1 Đại số 15 phút lớp 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?

a) \(13 : 4\) và \(25 : 2\)

b) \(0,25 : 1,75\) và \(3 : 21\)

Bài 2: Lập các tỉ lệ thức có thể lập được từ các đẳng thức sau:

\(7\left( { – 28} \right) = \left( { – 49} \right).4\)

Bài 3: Tìm x biết:

a)  \(x:{7 \over 9} = {2,5 \over 7,5}\)

b) \({{26} \over x} = {{12} \over {42}}\)

c) \({{x + 2} \over 5} = {1 \over {x – 2}}\)


Bài 1:  a) \(13 : 4\) và \(25 : 2\) không lập thành tỉ lệ thức vì \(13.2 \ne 25.4.\)

b) \(0,25 : 1,75\) và \(3 : 21\) lập thành tỉ lệ thức vì \(0,25.21 = 3.1,75.\)

Bài 2:  \(7\left( { – 28} \right) = \left( { – 49} \right).4\).

Ta có các tỉ lệ thức sau:

\({7 \over { – 49}} = {4 \over { – 28}};\,\,{7 \over 4} = {{ – 49} \over { – 28}};\)

\(\,{{ – 28} \over { – 49}} = {4 \over 7};\,{{ – 28} \over 4} = {{ – 49} \over 7}.\)

Bài 3 :  a) \({x \over {{7 \over 9}}} = {{2,5} \over {7,5}}\)

\(\Rightarrow x = {{{7 \over 9}.2,5} \over {7,5}} = {{{7 \over 9}.{{25} \over {10}}} \over {{{75} \over {10}}}} = {7 \over {27}}.\)

b) \({{26} \over x} = {{12} \over {42}} \Rightarrow x = {{26.42} \over {12}} = 91.\)

c) \({{x + 2} \over 5} = {1 \over {x – 2}}\)

\(\Rightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {x – 2} \right) = 5\)

\(\Rightarrow {x^2} – 2x + 2x – 4 = 5\)

\( \Rightarrow {x^2} – 4 = 5\)

\(\Rightarrow {x^2} = 5 + 4\)

\(\Rightarrow {x^2} = 9 \Rightarrow x =  \pm 3.\)