Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 Sách bài tập Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Giải SBT Toán 6 Bài 2: Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên – Chân trời sáng tạo

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 9 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 1 Chân trời sáng tạo. Bài 2. Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên 

Bài 1 trang 9 SBT Toán 6 CTST

Viết tập hợp X = {\(x \in {\mathbb{N}^*}|16 \le x \le 21\)} bằng cách liệt kê các phần tử.

X = {16; 17; 18; 19; 20; 21}

Giải bài 2 trang 9 SBT Toán 6

Biểu diễn số \(\overline {1a9b} \)theo mẫu:

\(1983 = \;1 \times 1000 + 9 \times 100 + 8 \times 10 + 3\)

\(\overline {1a9b}  = 1 \times 1000 + a \times 100 + 9 \times 10 + b\)

Giải bài 3 trang 9 Sách bài tập Toán lớp 6

Theo nguồn ước tính của CIA World Factbook, tính đến tháng 12 năm 2020, dân số Trung Quốc là 1441457889 người và dân số Ấn Độ là 1386638130 người.

a) Hãy viết cách đọc các số chỉ dân số này.

b) Dân số nước nào lớn hơn?

Advertisements (Quảng cáo)

a)

Số 1441457889 đọc là: một tỷ bốn trăm bốn mươi mốt triệu bốn trăm năm mươi bảy nghìn tám trăm tám mươi chín (1 441 457 889).

Số 1386638130 đọc là: một tỷ ba trăm tám mươi sáu triệu sáu trăm ba mươi tám nghìn một trăm ba mươi (1 386 638 130)

b)

Dân số nước Trung Quốc lớn hơn vì: 1441457889 > 1386638130

(cùng có 10 chữ số, trong đó chữ số hàng trăm triệu của số 1441457889 (số 4) lớn hơn 1386638130 (số 3)).

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 4 trang 9 SBT Toán 6 CTST

Hãy sắp xếp các số trong tập hợp sau theo thứ tự tăng dần:

X = {2029; 2021; 2015; 2026; 2027; 2019; 2028; 2030}

2015 < 2019 < 2021 < 2026 < 2027 < 2028 < 2029 < 2030

Giải bài 5

Viết số La Mã của các số sau: 14; 18; 26

14: XVI

18: XVIII

26: XXVI

Giải bài 6 trang 9 Sách bài tập Toán 6 tập 1

Hãy thay đổi vị trí của một que tăm trong phép tính dưới dây để được phép tính đúng.

Ta đổi như sau để được phép tính đúng:

 

(10 – 1 = 9 )

Advertisements (Quảng cáo)