Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 Sách bài tập Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp trang 7 SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 7 Sách bài tập Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo . Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp 

Giải bài 1 trang 7 SBT Toán 6

Cho X là tập hợp các số lẻ vừa lớn hơn 10 vừa nhỏ hơn 20. Viết tập hợp X bằng hai cách.

Cách 1: Liệt kê các phần tử (số lẻ nhỏ hơn 20, lớn hơn 10)

Cách 2: Mô tả tính chất đặc trưng của các phần tử.

Cách 1. Liệt kê các phần tử của tập hợp.

\(X{\rm{ }} = {\rm{ }}\left\{ {11;13;15;17;19} \right\}\)

Cách 2. Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp.

X = { x | x là số lẻ và 10 < x< 20}

Bài 2 trang 7 Sách bài tập Toán 6 tập 1

Cho Y = {x | x là số tự nhiên nhỏ hơn 10 và chia hết cho 3 }.

Trong các số 3,6,9,12 số nào thuộc Y số nào không thuộc Y? Dùng kí hiệu để viết câu trả lời.

Ta có các số tự nhiên nhỏ hơn 10 và chia hết cho 3 là: 0; 3; 6; 9 nên Y = { 0; 3; 6; 9}

Do vậy 3 \( \in \) Y; 6 \( \in \) Y; 9 \( \in \) Y; 12 \( \notin \)Y.

Bài 3 trang 7 SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

Cho M là tập hợp các chữ cái Tiếng Việt có mặt trong từ “NHATRANG”. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai, khẳng định nào đúng?

(A) N \( \notin \) M                (B) U \( \in \) M                 (C) T \( \in \) M                 (D) Q \( \in \) M

Advertisements (Quảng cáo)

Nhận xét:

Chữ N xuất hiện 2 lần trong từ “NHATRANG” do đó N \( \in \) M \( \Rightarrow \) (A) sai

Chữ U không xuất hiện trong từ “NHATRANG” do đó U \( \notin \) M \( \Rightarrow \) (B) sai

Chữ T xuất hiện 1 lần trong từ “NHATRANG” do đó T \( \in \) M \( \Rightarrow \) (C) đúng

Chữ Q không xuất hiện trong từ “NHATRANG” do đó Q \( \notin \) M \( \Rightarrow \) (D) sai

Giải bài 4 trang 7 Sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho M là tập hợp các chữ cái Tiếng Việt có mặt trong từ “NHATRANG”. Cách viết nào là đúng?

(A) M = {N; H; A; T; R; A; N; G}

(B) M = {N; H; A; T; R; G}

(C) M = {N; H; A; T; R; N; G}

(D) M = {N; H; A; T; R}

Advertisements (Quảng cáo)

Chọn đáp án (B) vì:

(A) sai vì các phần tử N, A được liệt kê 2 lần

(B) đúng

(C) sai vì phần tử N được liệt kê 2 lần

(D) sai vì thiếu chữ cái G.

Giải bài 5 trang 7 SBT Toán 6 CTST

Dưới đây là danh sách tên các bạn thuộc Tổ 1 lớp 6A

Bùi Chí Thanh

Lê Mai Lan

Nguyễn Đức Vân

Bạch Phương Trinh

Hoàng Ngọc Thanh

Đỗ Thị Dung

Nguyễn Lê Vân Anh

a) Viết tập hợp tên các bạn trong tổ 1 có cùng họ.

b) Viết tập hợp các họ của các bạn trong Tổ 1.

Câu a

a) Viết tập hợp tên các bạn trong tổ 1 có cùng họ.

Nhận xét: Trong các tên ở trên chỉ có 2 bạn cùng họ là họ Nguyễn, 2 bạn đó là Nguyễn Đức Vân

và Nguyễn Lê Vân Anh

Vậy tập hợp tên các bạn trong tổ 1 có cùng họ là: A = { Nguyễn Đức Vân; Nguyễn Lê Vân Anh}

Câu b

b) Viết tập hợp các họ của các bạn trong Tổ 1.

Tổ 1 có 7 bạn, 7 họ của bảy bạn đó lần lượt là: Bùi, Lê, Nguyễn, Bạch, Hoàng, Đỗ, Nguyễn.

Trong đó có 2 bạn cùng họ Nguyễn, vậy tập hợp các họ của các bạn trong Tổ 1 có 6 phần tử

B = {Bùi, Lê, Nguyễn, Bạch, Hoàng, Đỗ}

Advertisements (Quảng cáo)