Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 Sách bài tập Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 trang 22, 23 SBT Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 22, 23 Sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo. Bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Giải bài 1 trang 22 SBT Toán 6

Trong những số từ 1000 đến 1010, số nào

a) chia hết cho 3.

b) chia hết cho 9.

c) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

a) 1002; 1005; 1008

b) 1008

c) 1002; 1005

Bài 2 trang 22 SBT Toán 6 tập 1 CTST

Tìm chữ số thích hợp thay cho dấu * để số \(\overline {5432*} \)thỏa mãn điều kiện:

Advertisements (Quảng cáo)

a) chia hết cho 3.

b) chia hết cho 9.

c) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

a) * có thể là 1, 4, 7

b) * có thể là 4

c) * có thể là 1, 7

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 3 trang 23 SBT Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Các kết quả sau đây chỉ có 1 kết quả sai, có thể thấy ngay là kết quả nào. Vì sao?

a) 12345679 . 9 = 111 111 111

b) 12345679 . 18 = 222 222 222

c) 12345679 . 27 = 333 333 333

d) 12345679 . 81 = 899 999 999

Nhận xét:

Các số 9, 18, 27, 81 đều chia hết cho 9, do đó kết quả của các phép tính này cũng chia hết cho 9.

Nhưng số 899 999 999 có tổng các chữ số là 8 + 9.8 = 80 không chia hết cho 9.

Vậy d) sai.

Giải bài 4 SBT Toán lớp 6 trang 23 – Chân trời sáng tạo

Có thể xếp đội quân gồm 13579 người thành đội hình chữ nhật mỗi hàng 9 người được không?

Vì 13579 có tổng các chữ số là 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 không chia hết cho 9 hay 13579 không chia hết cho 9.

Vậy không thể xếp đội quân này thành chữ nhật mỗi hàng 9 người.

Advertisements (Quảng cáo)