Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 Sách bài tập Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên trang 12 SBT Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 12 Sách bài tập Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo. Bài 3. Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên

Giải bài 1 trang 12 SBT Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tính một cách hợp lí:

a) 42 + 44 + 46 + 48 + 50;

b) 150 . 250 . 400 . 800

a) 42 + 44 + 46 + 48 + 50 = (42 + 48) + (44 + 46) + 50 = 90 + 90 + 50 = 180 + 50 = 230

b) 150 . 250 . 400 . 800 = (150 . 800) . (250 . 400) = 120000 . 100000 = 12000000000.

Giải bài 2 SBT Toán 6 trang 12 CTST

Tìm số tự nhiên x biết:
a) (2x + 1) . 2907 = 8721;

b) (4x – 16) : 1905 = 60

a) (2x + 1) . 2907 = 8721

\( \Leftrightarrow 2x + 1{\rm{ }} = {\rm{ }}8721:2907\)

\( \Leftrightarrow 2x + 1{\rm{ }} = {\rm{ }}3\)

\( \Leftrightarrow 2x{\rm{ }} = {\rm{ }}3 – 1\)

\( \Leftrightarrow 2x{\rm{ }} = {\rm{ 2}}\)

\( \Leftrightarrow x{\rm{ }} = {\rm{ 1}}\)

Vậy x = 1.

b) (4x – 16) : 1905 = 60

Advertisements (Quảng cáo)

\( \Leftrightarrow 4x – 16 = 60 \times 1905\)

\( \Leftrightarrow 4x – 16 = 114300\)

\( \Leftrightarrow 4x = 114300 + 16\)

\( \Leftrightarrow 4x = 114316\)

\( \Leftrightarrow x = 114316:4\)

\( \Leftrightarrow x = 28579\)

Vậy x = 28579.

Giải bài 3 trang 12 SBT Toán lớp 6 CTST

Mẹ Lan mang 200000 đồng vào siêu thị mua 2kg khoai tây, 5 kg gạo và 2 nải chuối chín. Giá mỗi ki-lô-gam khoai tây là 26500 đồng, mỗi ki-lô-gam gạo là 18000 đồng, mỗi nải chuối là 15000 đồng. Hỏi mẹ Lan còn bao nhiêu tiền?

Advertisements (Quảng cáo)

Mẹ Lan mua 2kg khoai tây mất số tiền là: 2 . 26500 = 53000 (đồng)

Mẹ Lan mua 5 kg gạo mất số tiền là: 5 . 18000 = 90000 (đồng)

Mẹ Lan mua 2 nải chuối chín mất số tiền là: 2 . 15000 = 30000 (đồng)

Tổng số tiền mà mẹ Lan đã tiêu là:

53000 + 90000 + 30000 = 173000 (đồng)

Mẹ Lan còn lại số tiền là: 200000 – 173000 = 27000 (đồng)

Vậy mẹ Lan còn 27000 đồng.

Giải bài 4 trang 12 Sách bài tập Toán lớp 6

Một người buôn vàng vào thời điểm giá vàng có nhiều biến động thất thường.

Ngày thứ nhất mua vào với giá 55 300 000 đồng / 1 lượng

Ngày thứ hai bán ra với giá 55 350 000 đồng / 1 lượng

Ngày thứ ba mua vào với giá 55 400 000 đồng / 1 lượng

Ngày thứ tư bán ra với giá 55 450 000 đồng / 1 lượng

Ngày thứ năm mua vào với giá 55 500 000 đồng / 1 lượng

Ngày thứ sáu bán ra với giá 55 550 000 đồng / 1 lượng

Sau 6 ngày, người đó được lãi hay lỗ bao tiền mỗi lượng.

Tính số tiền lãi hoặc lỗ sau mỗi ngày bán ra, tổng số tiền sau các lần bán ra chính là số tiền lãi/ lỗ cần tìm.

Do giá của 1 lượng ở ngày thứ 2 cao hơn ngày thứ nhất, nên sau khi bán vào ngày thứ 2, người đó lãi số tiền là:

55 350 000 – 55 300 000 = 50 000 (đồng / 1 lượng)

Do giá của 1 lượng ở ngày thứ 4 cao hơn ngày thứ 3, nên sau khi bán vào ngày thứ 4, người đó lãi thêm số tiền là:

55 450 000 – 55 400 000 = 50 000 (đồng / 1 lượng)

Do giá của 1 lượng ở ngày thứ 6 cao hơn ngày thứ 5, nên sau khi bán vào ngày thứ 6, người đó lãi thêm số tiền là:   55 550 000 – 55 500 000 = 50 000 (đồng / 1 lượng)

Tổng số tiền lãi người đó thu được sau 6 ngày là:

  50 000 + 50 000 + 50 000 = 150 000 (đồng / 1 lượng)

Vậy tổng số tiền lãi người đó thu được sau 6 ngày là 150 000 đồng / 1 lượng.

Advertisements (Quảng cáo)