Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Toán 6

Bài 51, 52, 53, 54 trang 12 SBT Toán 6 tập 1: Tìm tập hợp các số tự nhiên x sao cho a + x = a 

Bài 5. Phép cộng và phép nhân – SBT Toán lớp  6: Giải bài 51, 52, 53, 54 trang 12 Sách bài tập Toán 6 tập 1. Viết các phần tử của tập hợp M các số tự nhiên x, biết rằng…

Câu 51: Viết các phần tử của tập hợp M các số tự nhiên x, biết rằng:

                              X = a + b                   

                \({\rm{a}} \in \left\{ {25;38} \right\};b \in \left\{ {14;23} \right\}\)

\(M = \left\{ {39;48;52;61} \right\}\) 


Câu 52: Tìm tập hợp các số tự nhiên x sao cho:

Advertisements (Quảng cáo)

a) a + x = a                 b) a + x > a                    c) a + x < a

a) x = 0                       b)  x ∈ N*                        c) x = ∅


Câu 53: Hãy viết xen vào số 12345 một số dấu “ +’’  để được một tổng bằng 60.

Advertisements (Quảng cáo)

12 + 3 + 45 = 60


Câu 54: Thay dấu * bằng những chữ số thích hợp:

                  ** + ** = * 97

Vì số *97 có chữ số hàng đơn vị là 7 nên tổng của hai chữ số hàng đơn vị của mỗi số hạng là 3 + 4  hoặc 8 + 9

Nếu tổng của hai chữ số hàng đơn vị là 3 + 4 thì chữ số hàng chục của tổng không thể là *9. Vì vậy tổng của hai chữ số hàng đơn vị phải là 8 + 9 . Hai chữ số hàng chục là 9 + 9.

Ta có: 98 + 99 = 99 + 98 = 197

Advertisements (Quảng cáo)