Trang Chủ Chủ đề Chương 1. ôn Tập Và Bổ Túc Về Số Tự Nhiên

Chương 1. ôn Tập Và Bổ Túc Về Số Tự Nhiên

Bài 195, 196, 197 trang 30 SBT Toán 6 tập 1: Tính số đội viên của liên đội biết rằng số đó trong khoảng từ 100 đến 150?
Bài 195, 196, 197 trang 30 SBT Toán 6 tập 1: Tính số đội viên của liên đội biết rằng số đó trong khoảng từ 100 đến 150?
Bài 18 Bội chung nhỏ nhất SBT Toán lớp 6 tập 1. Giải bài 195, 196, 197 trang 30 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1. Câu 195: Một liên đội thiếu niên khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng...
Bài 191, 192, 193, 194 trang 30 SBT Toán 6 tập 1: Tìm các bội chung có ba chữ số của 63, 35 và 105
Bài 191, 192, 193, 194 trang 30 SBT Toán 6 tập 1: Tìm các bội chung có ba chữ số của 63, 35 và 105
Bài 18 Bội chung nhỏ nhất SBT Toán lớp 6 tập 1. Giải bài 191, 192, 193, 194 trang 30 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1. Câu 191: Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12...
Bài 188, 189, 190 trang 30 SBT Toán 6 tập 1: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng a ⋮ 126 và a ⋮ 198
Bài 188, 189, 190 trang 30 SBT Toán 6 tập 1: Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng a ⋮ 126 và a ⋮ 198
Bài 18 Bội chung nhỏ nhất SBT Toán lớp 6 tập 1. Giải bài 188, 189, 190 trang 30 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1. Câu 188: Tìm BCNN của... Câu 188: Tìm BCNN của: a) 40 và 52                    b) 42, 70...
Bài 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 trang 31 SBT Toán lớp 6 tập 1:  Tìm hai số tự nhiên a và b (a > b) có BCNN bằng 336 và ƯCLN bằng 12.
Bài 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 trang 31 SBT Toán lớp 6 tập 1:  Tìm hai số tự nhiên a và b (a > b) có BCNN bằng 336...
Bài 18 Bội chung nhỏ nhất Sách bài tập Toán lớp 6 tập 1. Giải bài 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 trang 31 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 1. Câu 18.1: Điền các từ thích hợp (ước...
Bài 187, 17.4, 17.5 trang 29, 30 SBT Toán 6 tập 1: Tìm số tự nhiên a, biết rằng 156 chia cho a dư 12, và 280 chia cho a dư 10.
Bài 187, 17.4, 17.5 trang 29, 30 SBT Toán 6 tập 1: Tìm số tự nhiên a, biết rằng 156 chia cho a dư 12, và 280 chia cho...
Bài 17 Ước chung lớn nhất SBT Toán lớp 6 tập 1. Giải bài 187, 17.4, 17.5 trang 29, 30 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1. Câu 187: Lớp 6A có 54 học sinh,...
Bài 184, 185, 186 trang 29 SBT Toán 6 tập 1:  Cho biết b ⋮ a, tìm ƯCLN (a;b). Cho ví dụ.
Bài 184, 185, 186 trang 29 SBT Toán 6 tập 1:  Cho biết b ⋮ a, tìm ƯCLN (a;b). Cho ví dụ.
Bài 17 Ước chung lớn nhất SBT Toán lớp 6 tập 1. Giải bài 184, 185, 186 trang 29 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1. Câu 184: Tìm các ước chung của 108 và 180 mà lớn hơn 15... Câu...
Bài 180, 181, 182, 183 trang 28, 29 SBT Toán 6 tập 1: Trong các số sau, hai số nào là hai số nguyên tố cùng nhau?
Bài 180, 181, 182, 183 trang 28, 29 SBT Toán 6 tập 1: Trong các số sau, hai số nào là hai số nguyên tố cùng nhau?
Bài 17 Ước chung lớn nhất SBT Toán lớp 6 tập 1. Giải bài 180, 181, 182, 183 trang 28, 29 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1. Câu 180: Tìm số tự nhiên x, biết rằng 126 ⋮ x,...
Bài 176, 177, 178, 179 trang 28 SBT Toán 6 tập 1: Tìm các ước chung lớn nhất rồi tìm các ước chung của 90 và 126?
Bài 176, 177, 178, 179 trang 28 SBT Toán 6 tập 1: Tìm các ước chung lớn nhất rồi tìm các ước chung của 90 và 126?
Bài 17 Ước chung lớn nhất SBT Toán lớp 6 tập 1. Giải bài 176, 177, 178, 179 trang 28 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1. Câu 176: Tìm ước chung lớn nhất của... Câu 176: Tìm ước chung lớn nhất...
Bài 151, 152, 153, 154 trang 24, 25 SBT Toán 6 tập 1: Tìm số tự nhiên k để 5k là số nguyên tố.
Bài 151, 152, 153, 154 trang 24, 25 SBT Toán 6 tập 1: Tìm số tự nhiên k để 5k là số nguyên tố.
Bài 14 Số nguyên tố, hợp số, bảng nguyên tố SBT Toán lớp 6 tập 1. Giải bài 151, 152, 153, 154 trang 24, 25 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1. Câu 151: Thay chữ số vào dấu *...
Bài 17.1, 17.2, 17.3 trang 29 SBT Toán lớp 6 tập 1: Chứng tỏ hai số n + 1 và 3n + 4 (n ∈ N) là hai số nguyên tố cùng nhau
Bài 17.1, 17.2, 17.3 trang 29 SBT Toán lớp 6 tập 1: Chứng tỏ hai số n + 1 và 3n + 4 (n ∈ N) là hai số...
Bài 17 Ước chung lớn nhất Sách bài tập Toán lớp 6 tập 1. Giải bài 17.1, 17.2, 17.3 trang 29 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 1. Câu 17.1: Điền các từ thích hợp (ước chung, bội...

Đề & bài tập hay