Trang Chủ Chủ đề Bài 5. Phép cộng và phép nhân

Bài 5. Phép cộng và phép nhân

Bài 51, 52, 53, 54 trang 12 SBT Toán 6 tập 1: Tìm tập hợp các số tự nhiên x sao cho a + x = a 
Bài 51, 52, 53, 54 trang 12 SBT Toán 6 tập 1: Tìm tập hợp các số tự nhiên x sao cho a + x = a 
Bài 5. Phép cộng và phép nhân - SBT Toán lớp  6: Giải bài 51, 52, 53, 54 trang 12 Sách bài tập Toán 6 tập 1. Viết các phần tử của tập hợp M các số tự nhiên...
Bài 47, 48, 49, 50 trang 11, 12 SBT Toán 6 tập 1: Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất a.(b –c) = ab – ac
Bài 47, 48, 49, 50 trang 11, 12 SBT Toán 6 tập 1: Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất a.(b –c) = ab – ac
Bài 5. Phép cộng và phép nhân - SBT Toán 6. Giải bài 47, 48, 49, 50 trang 11, 12 Sách bài tập Toán 6 tập 1. Trong các tích sau, tìm các tích bằng nhau mà không tính...
Bài 43, 44, 45, 46 trang 11 SBT Toán 6 tập 1: Tìm số tự nhiên x biết: (x – 45) . 27 = 0
Bài 43, 44, 45, 46 trang 11 SBT Toán 6 tập 1: Tìm số tự nhiên x biết: (x – 45) . 27 = 0
Bài 5. Phép cộng và phép nhân - SBT Toán 6: Giải bài 43, 44, 45, 46 trang 11 Sách bài tập Toán 6 tập 1. Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính...Câu...

Đề & bài tập hay