Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Toán 6

Bài 16, 17, 18, 19 trang 86, 87 Sách BT Toán Lớp 6 tập 2: Vẽ tia PU để ^LPM = ^LPU + ^UPM

CHIA SẺ

Bài 4 Khi nào thì xOy + yOz = xOz? SBT Toán lớp 6 tập 2. Giải bài 16, 17, 18, 19 trang 86, 87 Sách Bài Tập Toán Lớp 6 tập 2. Câu 16: Gọi Oz là tia nằm giữa hai tia Ox, Oy…

Câu 16: Gọi Oz là tia nằm giữa hai tia Ox, Oy.

Biết \(\widehat {xOy} = {a^o},\widehat {zOx} = {b^o}\). Tính \(\widehat {y{\rm{O}}z}\)

Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy nên

$$\widehat {xOz} + \widehat {y{\rm{O}}z} = \widehat {xOy}$$

Thay \(\widehat {xOy} = {a^o},\widehat {zOx} = {b^o}\) (điều kiện a > b)

\(\eqalign{
& {b^o} + \widehat {y{\rm{O}}z} = {a^o} \cr
& \Rightarrow \widehat {y{\rm{O}}z} = {a^o} – {b^o} \cr} \)

Câu 17: Cho biết \(\widehat {LPM} = {90^O}\). Vẽ tia PU để \(\widehat {LPM} = \widehat {LPU} + \widehat {UPM}\)

Quảng cáo

Ta lấy điểm U nằm trong góc LPM

Kẻ tia PU ta có tia PU nằm giữa hai tia PL và PM nên:

\(\widehat {LPM} + \widehat {LPU} = \widehat {UPM}\)

Câu 18: Ở hình 6, hai tia OI, OK đối nhau. Tia OI cắt đoạn thẳng AB tại I. Biết \(\widehat {K{\rm{O}}A} = {120^O},\widehat {BOI} = {45^O}\). Tính \(\widehat {K{\rm{O}}B},\widehat {AOI},\widehat {BOA}\).

Quảng cáo

Vì \(\widehat {K{\rm{O}}B}\) và \(\widehat {BOI}\) kề bù nên:

$$\widehat {K{\rm{O}}B} + \widehat {BOI} = {180^O}$$

Thay \(\widehat {BOI} = {45^O}\) ta có

\(\widehat {K{\rm{O}}B} + {45^O} = {180^O}\)

\( \Rightarrow \) \(\widehat {K{\rm{O}}B} = {180^O} – {45^O} = {135^O}\)

Vì \(\widehat {K{\rm{OA}}}\) và \(\widehat {AOI}\) kề bù nên:

\(\widehat {K{\rm{O}}A} + \widehat {AOI} = {180^O}\)

Thay \(\widehat {K{\rm{O}}A} = {120^O}\) ta có

\(\eqalign{
& {120^O}\widehat { + AOI} = {180^O} \cr
& \Rightarrow \widehat {AOI} = {180^O} – {120^O} = {60^O} \cr} \)

Vì tia OI nằm giữa hai tia OA và OB nên:

\(\widehat {AOI} + \widehat {I{\rm{O}}B} = \widehat {AOB}\)

Thay \(\widehat {AOI} = {60^O};\widehat {I{\rm{O}}B} = {45^O}\) ta có:

\(\widehat {AOB} = {60^O} + {45^O} = {105^O}\)

Câu 19: Xem hình 7, làm thế nào để chỉ đo hai góc mà biết được số đo của cả ba góc xOy, xOz, yOz.

Trong hình 7 sách bài tập, ta có tia Oy nằm giữa hai tia Ox, và Oz.

Ta đo góc \(\widehat {xOy}\) và \(\widehat {y{\rm{O}}z}\) góc ta suy ra số đo góc \(\widehat {xOz}\).

Hoặc ta đo góc \(\widehat {xOy}\) và góc \(\widehat {xOz}\) ta suy ra được góc \(\widehat {y{\rm{O}}z}\)