Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 2 lớp 4

Xem ngay đề thi cuối năm lớp 4 toán vừa cập nhật 2017

Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 4 năm học 2016 – 2017 có đáp án.  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 36 m. Chiều rộng bằng 4/6 chiều dài. a) Tính chu vi của thửa ruộng đó. b) Tính diện tích của thửa ruộng đó.

1:  Trong các số: 105; 5643; 2718; 345 số nào chia hết cho 2?

A. 105                
B.5643              
C.2718              
D.345

2: Giá trị chữ số 4 trong số 17 406 là:

A. 4              
B.40              
C.400                  
D.4000

3: Phân số 75/300 được rút gọn thành phân số tối giản là:

4: Giá trị của biểu thức 125 x 2 + 36 x 2 là:

A. 232            
B.322                
C.323                      
D.324

5: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm:

1m2 25cm2 = … cm2

195 phút = ….. giờ …. phút

6: Tính:

7: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 5 x 36 x 2

b) 127 + 1 + 73 + 39

8: Trên hình vẽ sau:

Advertisements (Quảng cáo)

a. Đoạn thẳng nào song song với AB?.

b. Đoạn thẳng nào vuông góc với ED?.

9:  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 36 m. Chiều rộng bằng 4/6 chiều dài.

a) Tính chu vi của thửa ruộng đó.

b) Tính diện tích của thửa ruộng đó.

10:  Tổng của hai số là 30. Tìm hai số đó, biết số lớn gấp đôi số bé?


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TOÁN 4

1: 0.5 điểm
C.2718

2: 0,5 điểm
C.400

3: 0.5 điểm A. 25/100

4: 1 điểm
B.322

5: 1 điểm

Advertisements (Quảng cáo)

1m2 25cm2 = 10025 cm2

195 phút = 3 giờ 15 phút

6. 2 điểm

\

7: 1 điểm

a) 5 x 36 x 2 = (5 x 2) x 36                        b) 127 + 1 + 73 + 39 = (127 + 73) + (1 + 39)

= 10 x 36                                                       =      200    +     40

= 360                                                             = 240

8: 0,5 điểm

a. Đoạn thẳng AB song song với đoạn thẳng DE

b. Đoạn thẳng ED vuông góc với đoạn thẳng DC

9: 2 điểm

Bài giải:

Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là: (0,25 điểm)

36 : 6 x 4 = 24 (m) (0,25 điểm)

a. Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là: (0,25 điểm)

(36 + 24) x 2 = 120 (m) (0,25 điểm)

b. Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là: (0,25 điểm)

36 x 24 = 864 (m2) (0,5 điểm)

Đáp số: a. 24m (0,25 điểm)

b. 864 m2

10: 1 điểm

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 2 = 3 (phần) (0,25 điểm)

Số bé là: 30 : 3 = 10 (0, 25 điểm)

Số lớn là: 10 x 2 = 20

Đáp số: 10; 20 (0,25 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)