Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4

Kiểm tra Toán lớp 4 hết học kì 1: Trung bình cộng của các số 15, 20, 25, 30, 35 là bao nhiêu?

CHIA SẺ
Trung bình cộng của các số 15, 20, 25, 30, 35 là bao nhiêu?; Theo biểu đồ trên, một phân xưởng may quần áo trong 4 quý đã may được là … trong Kiểm tra Toán lớp 4 hết học kì 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Năm 1001 thuộc thế kỉ X.  ☐

b) Năm 1001 thuộc thế kỉ XI.  ☐

c) Thế kỉ XV kéo dài từ năm 1401 đến năm 1500.  ☐

d) Thế kỉ XV kéo dài từ năm 1400 đến năm 1500.  ☐

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Trung bình cộng của các số 15, 20, 25, 30, 35 là :

A. 20                                   B. 22

C. 25                                   D. 28.

b) Trung bình cộng của các số 314, 326, 338, 350 là :

A. 180                                 B. 332

C. 284                                 D. 386.

3. Cho biểu đồ sau đây :

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Theo biểu đồ trên, một phân xưởng may quần áo trong 4 quý đã may được là :

A. 3000 bộ                          B. 3200 bộ

C. 3300 bộ                          D. 3380 bộ.

4. Đúng ghi Đ, ghi sai S :

Ngày 23 tháng 5 là thứ ba, ngày 1 tháng 6 năm đó là :

A. Thứ tư                              B. Thứ năm

C. Thứ sáu                            D. Thứ bảy.

5. Điền vào chỗ chấm :

a) Năm 43 thuộc thế kỉ thứ …..

b) Năm 1010 thuộc thế kỉ thứ ….

c) Thế kỉ XV kéo dài từ năm ….. đến năm ….

d) Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Năm đó thuộc thế kỉ thứ ………

6. Một trại nuôi gà ngày đầu bán 3756 con gà, ngày thứ hai bán được 1252 con gà, ngày thứ ba bán gấp hai lần số gà bán trong ngày thứ hai. Hỏi trung bình mỗi ngày trại đó bán được bao nhiêu con gà ?

7. Một ô tô trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 45km, trong 2 giờ sau mỗi giờ đi được 50km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km ?

8. Vườn nhà bác An trồng 3 loại cây ăn quả :xoài, nhãn, bưởi. Hãy viết vào ô trống số cây trồng được của từng loại.


1. a) S           b) Đ         c) Đ         d) S

2. a) C 25                b) B 332.

3. D. 3380 bộ

4. B. thứ năm

5. a) Năm 43 thuộc thế kỉ thứ 1.

b) Năm 1010 thuộc thế kỉ thứ 11.

c) Thế kỉ XV kéo dài từ năm 1401 đến năm 1500.

d) Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938, năm đó thuộc thế kỉ thứ 10.

6. Ngày thứ ba bán được số gà là :

\(1252 × 2 = 2504\) (con).

Cả 3 ngày bán được số gà là :

\(3756 + 1252 + 2504 = 7512\) (con).

 Trung bình mỗi ngày bán được số gà là :

\( 7512 : 3 = 2504\) (con).

                   Đáp số : 2504 con

7. Ba giờ đầu ô tô đi được :

\(45 ×3 = 135\) (km).

Hai giờ sau ô tô đi được :

\(50 × 2 = 100\) (km).

Cả 5 giờ ô tô đi được :

\(135 + 100 = 235\) (km).

Trong bình mỗi giờ ô tô đi được :

\(235 : 5 = 47\) (km).

                      Đáp số : 47km.

8. Xoài 25 cây, nhãn 30 cây, bưởi 45 cây.