Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4

KCSL môn Toán lớp 4 cuối kì 1: Vẽ hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật (trong bài 6) và tính diện tích hình vuông đó?

CHIA SẺ
Vẽ hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật (trong bài 6) và tính diện tích hình vuông đó; Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 120cm. Chiều dài hơn chiều rộng 12m. Diện tích của hình chữ nhật đó là bao nhiêu … trong KCSL môn Toán lớp 4 cuối kì 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Hình vuông có cạnh 3 cm được vẽ như sau:

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Đường cao của hình tam giác ABC tương ứng với đáy BC là :

A. AB

B. AC

C. BM

D. AH

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 120cm. Chiều dài hơn chiều rộng 12m. Diện tích của hình chữ nhật đó là :

A. 648 m2                             B. 548 m2

C. 864 m2                             D. 3564 m2.

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Hình AMBCD gồm hình chữ nhật ABCD và hình tam giác AMB có :

a) DA và CB cắt nhau tại M   ☐

b) AD song song với BC   ☐

c) MB vuông góc với BC   ☐

d) AB song song với DC   ☐

e) AM song song với BC   ☐

g) AB vuông góc với AD   ☐

h) AD vuông góc với BC   ☐

i) DA và CB không bao giờ cắt nhau   ☐

5. Viết tiếp vào chỗ chấm :

Cho 3 hình chữ nhật ABCD, ABIE, EICD.

a) Các cạnh song song với EI là: …

b) Trong hình chữ nhật EICD, các cạnh vuông góc với DC là: …

6. Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm và tính diện tích hình vừa vẽ.

7. Vẽ hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật (trong bài 6) và tính diện tích hình vuông đó.

1. a) S          b) S          c) Đ

2.. D. AH

3. C. 864

4. a) S,       b) Đ,      c) S,      d) Đ,

e) S,       g) Đ,      h) S,      i) Đ.

5. a) AB và DC

b) ED và IC.

6.

Diện tích chữ nhật trên là :

\(5 × 3 = 15\) (cm2).

           Đáp số : 15 (cm2).

7. Chu vi hình chữ nhật là :

( 5 + 3 ) ×2 = 16 (cm).

Vì chu vi hình chữ nhật = chu vi hình vuông nên ta có cạnh hình vuông là :

\(16 : 4 = 4\) (cm).

Diện tích hình vuông là :

4 × 4 = 16 (cm2)

          Đáp số: 16 (cm2)