Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4

KCSL môn Toán lớp 4 cuối kì 1: Cho 6 chữ số 1, 2, 5, 6, 9, 0. Hãy viết số bé nhất gồm 6 chữ số đã cho?

CHIA SẺ
Cho 6 chữ số 1, 2, 5, 6, 9, 0. Hãy viết số bé nhất gồm 6 chữ số đã cho?; Giá trị của chữ số 5 trong số bé nhất có 6 chữ số khác nhau là … trong KCSL môn Toán lớp 4 cuối kì 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Cho 6 chữ số 1, 2, 5, 6, 9, 0. Hãy viết số bé nhất gồm 6 chữ số đã cho.

A. 012 569

B. 125 690

C. 102 569.

b) Giá trị của chữ số 5 trong số bé nhất có 6 chữ số khác nhau là :

A. 50              B. 500               C. 5000.

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

2 tạ 3 yến 5kh = ……kg;

5 yến 6kg = ……kg;

3 tấn 5 tạ = …… kg;

300 yến = …….tấn;

1200kg = …… tạ;

80 000kg = …….tấn.

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Bảng sau ghi tên vận động viên và thời gian chạy trên cùng một quãng đường của mỗi người :

Khuê

Văn

Quân

13 phút

\(\dfrac{1}{5}\) giờ

700 giây

12 phút 45 giây

Người chạy nhanh nhất là :

A. Khuê                              B. Văn

C. Tú                                   D. Quân.

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Điền dấu ( >, <, = ) thích hợp vào chỗ chấm :

a) 2 tấn 10kg ….. 20 tạ 1kg.

2 tấn 10kg > 2 tạ 1kg  ☐

2 tấn 10kg = 2 tạ 1kg  ☐

2 tấn 10kg < 2 tạ 1kg  ☐

b) \(\dfrac{1}{4}\) thế kỉ ….. 300 tháng

\(\dfrac{1}{4}\)thế kỉ > 300 tháng  ☐

\(\dfrac{1}{4}\) thế kỉ = 300 tháng  ☐

\(\dfrac{1}{4}\) thế kỉ < 300 tháng  ☐

5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

  a) 40000 giây = …… giờ ….. phút ….. giây

 b) 1 ngày = …… giây.

6. Một chiếc cầu dài 800m có biển cấm ô tô chạy quá 10km một giờ. Một người lái xe đã cho ô tô chạy qua cầu hết  \(\dfrac{1}{{12}}\) giờ. Hỏi người đó có tôn trọng luật giao thông không ?

7. Ba ô tô chở hàng. Ô tô thứ nhất chở được 4 tạ 5 yến, ô tô thứ hai chở bằng \(\dfrac{1}{5}\)  lượng hàng của ô tô thứ nhất, nhưng bằng \(\dfrac{1}{4}\)  khối lượng hàng của ô tô thứ ba. Hỏi cả ba ô tô chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng ?

8. Khi viết các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2009 thì phải viết tất cả bao nhiêu chữ số ?


1.a) C. 102 569

b) B. 500

2. 2 tạ 3 yến 5kg = 235 kg;

5 yến 6kg = 56kg;

3 tấn 5 tạ = 3500kg;

300 yến = 3 tấn;

1200kg = 12 tạ;

80 000kg = 80 tấn.

3. C. Tú.

4. a) Đ,      S,      S

b) S,      Đ,      S.

5.a) 4000 giây = 1 giờ 6 phút 40 giây.

b) 1 ngày = 86 400 giây.

6. \(\dfrac{1}{{12}}\) giờ = 5 phút

1 giờ người đó lái ô tô chạy được số ki-lô-mét là :

\(800 : 5 × 60 = 9600\) (m) = 9km 600m.

Vì 9km 600m < 10km nên người đó tôn trọng luật giao thông.

7. 4 tạ 5 yến = 450kg.

Ô tô thứ hai chở được số ki-lô-gam hàng là:

\(450 : 5 × 1 = 90\) (kg).

Ô tô thứ ba chở được số ki-lô-gam hàng là:

\(90 × 4 = 360\) (kg).

Cả 3 ô tô chở được số ki-lô-gam hàng là:

\(450 + 90 + 360 = 900\) (kg).

              Đáp số : 900kg.

8. Từ 1 đến 2009 có :

9 số có 1 chữ số \((9 – 1 + 1 = 9).\)

90 có 2 chữ số \((99 – 10 + 1 = 90).\)

900 số có 3 chữ số \((999 – 100 + 1 = 900).\)

Số lượng số có 4 chữ số là :

\(2009 – 1000 + 1 = 1010\) (số).

Số lượng chữ số để viết dãy số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2009 là:

\(1 × 9 + 2 × 90 + 3\)\( × 900 + 4 × 1010 = 6929\) ( chữ số ).

                      Đáp số : 6929 chữ số.