Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán: Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 3cm?

CHIA SẺ
Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 3cm?; Một thư viện trường học có 8 giá sách loại lớn, mỗi giá sách để 745 cuốn sách và 9 giá sách loại nhỏ, mỗi giá sách để 534 cuốn sách. Hỏi thư viện đó có tất cả bao nhiêu cuốn sách ? … trong Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Hình vẽ trên có (dùng ê ke kiểm tra ) :

a) 2 góc vuông   ☐

3 góc vuông   ☐

b) 2 góc tù   ☐

1 góc tù   ☐

c) 5 góc nhọn   ☐

7 góc nhọn   ☐

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a) \(13428 + 12045 × 8 = 109788\)   ☐

b) \(15164  × 5 + 25180 = 105000\)   ☐

c) \(816907 – 40316  × 7 = 634695\)  ☐

d) \(27548  × 6 – 85509 = 79779\)  ☐

3.. Khoanh vào chữ đạt trước câu trả lời đúng :

Một thư viện trường học có 8 giá sách loại lớn, mỗi giá sách để 745 cuốn sách và 9 giá sách loại nhỏ, mỗi giá sách để 534 cuốn sách. Hỏi thư viện đó có tất cả bao nhiêu cuốn sách ?

A. 6944                      B. 10 806

C. 10 766                   D. 10 800.

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

\(2008  × 4 < 3  × 2009\)   ☐

\(1998  ×  8 = 8  × 1998\)   ☐

\(1260  ×  6 > 630  ×  12\)   ☐

\(12 × 7015 = 7015 × 12\)   ☐

5. a) Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 3cm.

b) Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

6. Đặt rồi tính :

\(20468  × 5;\)

\(13579  ×7;\)

\(243819  × 8;\)

7. Cho \(a = 5, 6, 7, 8\). Hãy tính giá trị của biểu thức :

\(23085 + 1235  ×a.\)

8. Một xe ô tô chở 7 bao gạo, mỗi bao nặng 125kg và chở 9 bao mì, mỗi bao nặng 105kg. Hỏi xe đó chở tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo và mì ?


1. a) S,      Đ.

b) Đ,      S.

c) S,      Đ.

2.. Đ,         S,          S,          Đ.

3. C. 10 766.

4. S,         Đ,           S,          Đ.

5.

Chu vi hình chữ nhật :

\((6 + 3) ×2 = 18\) (cm).

Diện tích hình chữ nhật :

\(6 × 3 = 18\) (cm2)

             Đáp số: \(18\) cm ; \(18\) cm2

6.

7.  \(a = 5\)

\(23085 + 1235 ×a\)

\(= 23085 + 1235 × 5\)

\(= 23085 + 1235 × 5\)

\(= 29260\)

\(a = 6\)

\(23085 + 1235 × 6\)

\(= 23085 + 7410\)

\(= 30495\)

\(a = 7\)

\(23085 + 1235 × 7\)

\(= 23085 + 8645\)

\(= 31730\)

\(a = 8\)

\(23085 + 1235 × 8\)

\(= 23085 + 9880\)

 \(= 32965.\)

8. Số kg gạo chở được là :

\(125 × 7 = 875\) (kg).

Số kg mì chở được là :

\(105 × 9 = 945\) (kg).

Xe đó chở được tất cả là :

\(875 + 945 = 1820\) (kg).

                 Đáp số : \(1820\) kg.