Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán: Trung bình cộng của 5 số lẻ liên tiếp là 101. Tìm 5 số lẻ đó?

CHIA SẺ
Trung bình cộng của 5 số lẻ liên tiếp là 101. Tìm 5 số lẻ đó?; Trung bình cộng của 3 số 750. Số thứ nhất là 960, số thứ hai bằng \(\dfrac{1}{3}\)  số thứ nhất. Hỏi số thứ ba là bao nhiêu ? … trong Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a) Năm 205 thuộc thế kỉ thứ 2.  ☐

b) Năm 1506 thuộc thế kỉ thứ 16.  ☐

c) Năm 1860 thuộc thế kỉ thứ 19.  ☐

d) Năm 2000 thuộc thế kỉ thứ 21.  ☐

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Trung bình cộng của 3 số 750. Số thứ nhất là 960, số thứ hai bằng \(\dfrac{1}{3}\)  số thứ nhất. Hỏi số thứ ba là bao nhiêu ?

A. 600                                        B. 970

C. 700                                        D. 750

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Lớp 4A có 46 học sinh. Số học sinh lớp 4B bằng \(\dfrac{1}{2}\)  số học sinh lớp 4A. Số học sinh lớp 4C hơn lớp 4B là 1 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?

A. 40                                          B. 41

C. 31                                          D. 43

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S (Nhìn vào biểu đồ bên dưới ) :

Biểu đồ trên cho biết số lượng quần áo mà một phân xưởng đã may được trong từng quý của năm 2008.

a) Quý 1 ít hơn quá 3  600 bộ  ☐

b) Quý 4 nhiều hơn quý 2  1040 bộ  ☐

c) Trung bình mỗi quý may được 2750 bộ  ☐

d) Trung bình mỗi quý may được 2800 bộ  ☐

5. Trung bình cộng của 5 số lẻ liên tiếp là 101. Tìm 5 số lẻ đó.

6. An có 20 nhãn vở, Bình có 24 nhãn vở, Chi có số nhãn vở kém mức trung bình cả 3 bạn là 6 nhãn vở. Hỏi Chi có bao nhiêu nhãn vở ?

7. Điền dấu \(( >, <, = )\) thích hợp vào chỗ trống :

a) \(\dfrac{1}{4}\) giờ + 20 phút …. 2100 giây

b) 900 tháng …. \(\dfrac{1}{4}\)  thế kỉ + 40 năm

c) \(\dfrac{1}{8}\) ngày …. 640 phút.


1.  a) S          b) Đ         c) Đ          d) S

2. B. 970

3. C. 31

4.. a) S           b) Đ          c) S         d) Đ

5. 5 số lẻ liên tiếp là 5 số cách đều nhau nên trung bình cộng của 5 số lẻ đó là số ở chính giữa, vậy số thứ 3 là 101.

Hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị nên :

Số thứ tư là \(101 + 2 = 103\)

Số thứ năm là \(103 + 2 = 105\)

Số thứ hai là \(101 – 2 = 99\)

 Số thứ nất là \(99 – 2 = 97\)

          Đáp số : \(97; 99; 101; 103; 105.\)

6. Ta thấy 2 lần trung bình số nhãn vở cả 3 bạn bằng số nhãn vở của An và Bình trừ đi 6.

Trung bình mỗi bạn có số nhãn vở là :

 \((20 + 24 – 6 ) : 2 = 19\) (nhãn)

Chi có số nhãn vở là :

\(19 – 6 = 13\) (nhãn).

             Đáp số : 13 nhãn.

Câu 7. a)  \(\dfrac{1}{4}\) giờ + 20 phút = 2100 giây

b) 900 tháng > \(\dfrac{1}{4}\)   thế kỉ + 40 năm

c) \(\dfrac{1}{8}\) ngày < 640 phút.