Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4

Đề Toán lớp 4 học kì 1 có đáp án: Viết thêm 3 số thích hợp vào chỗ chấm?

CHIA SẺ
Viết thêm 3 số thích hợp vào chỗ chấm?; Số 0 không phải là số tự nhiên? … trong Đề Toán lớp 4 học kì 1 có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a) Số 0 không phải là số tự nhiên  ☐

b) Số 0 là số tự nhiên bé nhất  ☐

c) Số tự nhiên lớn nhất là số 1 tỉ  ☐

d) Không có số tự nhiên lớn nhất  ☐

e) Hai số tự nhiên hơn kém nhau 1 đơn vị  ☐

2. Viết thêm 3 số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 870 ; 808 ; …. ; …. ; ….

b) …. ; …. ; …. ; 501 ; 503.

c) 796 ; 798 ; …. ; …. ; ….

3. Điền dấu \(( >, <, = )\) thích hợp vào ô trống :

3 hg 5 dag  ….  305 g

3 tạ 4 kg  ….  340 kg

7 kg 5 dag  ….  7500 g

1 tấn 5 tạ  ….  1500 kg

120 kg  ….  12 yến

2 tấn 45 kg  ….  2 tấn 4 yến.

4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

3 giờ 20 phút = …… phút;

120 giờ = …… ngày;

5 phút 30 phút = …… giây;

 9 thế kỉ = …… năm;

\(\dfrac{1}{5}\)  giờ = …… phút;

5 thế kỉ 5 năm = …..tháng.

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Bác Hồ sinh năm 1890, năm đó thuộc thế kỉ :

A. XVII                            B. XVIII

C. XIX                             D. XX.

6. a) Viết 6 số tự nhiên liên tiếp từ bé đến lớn, bắt đầu là số chẵn lớn nhất có 3 chữ số :

b) Viết các số sau theo thứ tự giảm dần :

644 999 ; 3 670 012 ; 645 702 ; 645 712 ; 645 803.

7. Tìm số tròn trăm \(x\), biết :

\(18650 < x × 3 < 18920.\)

8. Có hai kho chứa gạo, kho thứ nhất chứ 12 tấn 8 tạ gạo, kho thứ hai chứa bằng  số gạo kho thứ nhất. Hỏi phải chuyển từ kho thứ nhất sang kho thứ hai bao nhiêu ki-lô-gam gạo để hai kho có số gạo bằng nhau ?

9. Mùa xuân năm 2009 kỉ niệm 220 năm Quang Trung đại phá quân Thanh. Như vậy Quang Trung đại phá quân Thanh năm nào ? Năm đó thuộc thế kỉ mấy ?


1.. S,       Đ,       S,       Đ,       Đ

2. a) 807 ; 808 ; 809 ; 810 ; 811.

b) 495 ; 497 ; 499 ; 501 ; 503.

c) 796 ; 798 ; 800 ; 802 ; 804.

3. 3 hg 5 dag  >  305 g

3 tạ 4 kg  <  340 kg

7 kg 5 dag  <  7500 g

1 tấn 5 tạ  = 1500 kg

120 kg  =  12 yến

2 tấn 45 kg  >  2 tấn 4 yến.

4. 3 giờ 20 phút = 200 phút;

120 giờ = 5 ngày

5 phút 30 phút = 330 giây;

9 thế kỉ = 900 năm;

\(\dfrac{1}{5}\)  giờ = 12 phút;

5 thế kỉ 5 năm = 6060 tháng.

5. C. XIX

6. a) 998 ; 999 ; 1000 ; 1001 ; 1002 ; 1003.

b) 3 670 012 ; 645 803 ; 645 712 ; 645 702 ; 644 999.

7. \(18650 < x × 3 < 18920\)

Vì \(18650 : 3 = 6212\) (dư 2) nên \(x > 6212.\)

\(18920 : 3 = 6306\) (dư 2), suy ra \(x < 6306.\)

\(x\) là số tròn trăm lớn hơn 6216 nhỏ hơn 6306 nên

\(x = 6300\)

\(18650 < 6300 × 3 < 18920.\)

8. 12 tấn 8 tạ = 12800 kg

Kho thứ hai chứa số ki-lô-gam gạo là :

\(12800 : 5 × 1 = 2560\) (kg).

Kho thứ nhất chứa hơn kho thứ hai số ki-lô-gam gạo là:

\(12800 – 2560 = 10240\) (kg).

Để số gạo hai kho bằng nhau thì kho thứ nhất phải chuyển sang kho thứ hai số ki-lô-gam gạo là :

\(10240 : 2 = 5120\) (kg).

            Đáp số: 5120 kg

9. Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm :

2009 – 220 = 1789.

Năm đó thuộc thế kỉ thứ 18.

                     Đáp số : Năm 1789, thuộc thế kỉ thứ 18.