Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Luyện tập chung về tỉ số – Bài tập 1,2,3,4,5 trang 149

Tiết 141 Toán 4 Chương 5: Luyện tập chung về tỉ số bài 1,2,3, 4,5 sách giáo khoa trang 149.

Tiết luyện tập này sẽ giúp các em ôn tập cách viết tỉ-số của hai số. Rèn kỹ năng giải bài toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ-số của 2 số đố

Bài 1. Viết tỉsố của a và b, biết:

a) a = 3         b) a = 5m              c) a = 12kg             d) a = 61

b = 4              7 = 7m                  b = 3kg                   b = 81

HD.a) Tỉ-số của a và b là: 3/4

b) Tỉ-số của a và b là: 5/7

c) Tỉsố của a và b là : 12/3

d) Tỉsố của a và b là: 6/8


Bài 2.Viết số thích hợp vào ô trống

Tổng hai số 72 120 45
Tỉ số của 2 số  1/5  1/7  2/3
Số bé
Số lớn

Đáp án:

Tổng hai số 72 120 45
Tỉ số của 2 số  1/5  1/7  2/3
Số bé  12 15  18
Số lớn  60 105 27

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 3 trang 149 :Hai số có tổng bằng 1080. Tìm hai số đó, biết rằng nếu gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai?

Ta có số thứ nhất bằng 1/7 số thứ hai:

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

1 + 7 = 8 (phần)

Số thứ nhất là 1080 : 8 = 135

Số thứ hai là: 135 x 7 = 945

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 4 trang 149: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 125m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó

Theo sơ đồ, ta có tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

125 : 5 x 2 = 50 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

125 – 50 = 75 (m)


Bài 5.Một hình chữ nhật có chu vi 64m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 8m. Tìm chiều rộng của hình đó.

Nửa chu vi hình chữ nhật :

64 : 2 = 32 (m)

Hai lần chiều dài hình chữ nhật ”

32 + 8 = 40 (m)

Chiều dài hình chữ nhật :

40 : 2 = 20 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật :

20 – 8 = 12 (m)

Advertisements (Quảng cáo)