Trang Chủ Lớp 3 Khảo sát chất lượng lớp 3

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 môn toán năm 2015

CHIA SẺ

Đề thi và đáp án khảo sát chất lượng môn toán đầu năm dành cho các em học lớp 2 lên lớp 3.

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

MÔN : TOÁN –  LỚP 3 ( 40 phút )

NĂM HỌC 2014 – 2015

ĐỀ:

1/ Tính nhẩm: (2 điểm).

2 x 3 =                                14 : 2 =

3 x 8 =                                18 : 3 =

4 x 9 =                                 32 : 4 =

5 x 8 =                                 25 : 5 =

2/ Tính : ( 2 điểm)

24 +18  – 28  =

5  x 8  – 11   =

3/ Đặt tính rồi tính ( 2 điểm).

54  +  18                      72  – 27

432   +  517                  862  –  310

4/ Tìm x: ( 2 điểm).

a. x + 45  = 79                                 b. x : 3 = 4

5/ Bài toán: (2 điểm)

Có 35 quyển vở chia đều cho 5 bạn .

Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ?


HƯỚNG DẴN CHẤM TOÁN LỚP 3

1/ Tính nhẩm: ( 2 điểm) – Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm

Kết quả:

2 x 3 =  6                              14 : 2 = 7

3 x 8 =   24                           18 : 3 =6

4 x 9 =   36                           32 : 4 =8

5 x 8 =   40                           25 : 5 =5

Câu 2/ Tính: ( 2 điểm) – Mỗi phép tính đúng được 1 điểm

Kết quả:

24 +18  – 28  =      14

5  x 8  – 11   =       29

3/ Đặt tính rồi tính ( 2 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

Kết quả:       

54  +  18 =72                       72  – 27= 45

432   +  517 =  949               862  –  310= 552 

4/ Tìm x: ( 2 điểm) – Mỗi phép tính đúng được 1 điểm

Kết quả:       

a. x =34

b. x =12                   

5/ Bài toán ( 2 điểm) Bài giải

Số quyển vở của mỗi bạn là:  ( 0,5 điểm)

35 : 5 = 7    ( quyển)            ( 1  điểm )

Đáp số: 7  quyển vở     (0,5 điểm)