Trang Chủ Lớp 3 Khảo sát chất lượng lớp 3

02 đề KSCL đầu năm môn toán lớp 3 năm: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng

CHIA SẺ

Gửi tới các thầy cô và các em tham khảo Đề và đáp án 2 đề KSCL đầu năm môn toán lớp 3 năm 2015.

Đề  tham khảo chất lượng đầu năm học

Môn Toán :  Lớp 3- Đề số 1:

I. Phần trắc nghiệm : khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng .

Câu 1 : Viết thành tổng :

A. 3074 = 3000 +70 +4          
B.4005 = 4000 + 50 +5

C.8090 = 8000 + 90 + 0        
D.1407 = 1000 + 400 + 7

Câu 2: viết số gồm : ba nghìn , bốn trăm , sáu đơn vị :

A.3460      
B.3406        
C.3640

Câu 3: Tính giá trị biểu thức  :

Giá trị biểu thức 105 + 735 : 3 là :

A.280      
B.350          
C.450

Câu 4: Tìm X  :    X : 4  – 105 = 242 . Giá trị của X là :

A. 6175      
B.1388      
C.6375

II. Phần tự luận :

Câu 1: Đặt tính rồi tính :

4794  : 2                                7085 : 5                        6473 : 3

Câu 2: Tính giá trị biểu thức :

a. 1475 + 1012 x 4                 b. ( 3786  + 1095 ) : 3

Câu 3: Một khu chăn nuôi có 1450 con gà mái, số gà trống hơn   1/5 số gà mái là 170 con . Hỏi :

a. Trại chăn nuôi có bao nhiêu con gà trống ?

b. Cả gà trống và gà mái có tất cả bao nhiêu con ?

Câu 4:  Một hình chữ nhật có chiều dài 18 m, nếu cắt bớt chiều dài 3m và thêm vào chiều rộng 3m thì chiều dài bằng chiều rộng . Hỏi :

a, chiều rộng hình chữ nhật là bao nhiêu ?

b, Chu vi hình chữ nhật là bao nhiêu ?

Câu 5 : Tìm hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số và số nhỏ nhất có 3 chữ số ?

 Đáp án Đề KSCL đề số 1:

I. Phần trắc nghiệm : khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng .

Câu 1 : Viết thành tổng :

A. 3074 = 3000 +70 +4    
C.8090 = 8000 + 90 + 0

D.1407 = 1000 + 400 + 7

Câu 2  :    
B.3406

Câu 3: 
B.350

Câu 4: 
B.1388

II. Phần tự luận :

Câu 1:

4794  : 2 =2397

7085 : 5 =1417

6473 : 3= 2157 ( dư 2)

Câu 2: Tính giá trị biểu thức :

a. 1475 + 1012 x 4   = 5523

b. ( 3786  + 1095 ) : 3 = 1627

Câu 3:   Giải   : 1/5 số gà mái :  1450 : 5 = 290 ( con )

a. Số gà trống :  290 + 170 = 460 ( con )

b. Số gà mái và gà trống  :   460  + 1450  = 1960  ( con )

Đáp số : a. 460 con  ;  b. 1960 con

Câu 4:   Đáp số ;    a, 12m                   b. 60m

Câu 5:    Đáp số :  9899


Đề  tham khảo chất lượng đầu năm học

Môn Toán :  Lớp 3- Đề số 2:

I. Phần trắc nghiệm : khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng .

Câu 1 : Một phép chia có số chia là 9 , thương là 175, số dư là 7 . Tìm số bị chia trong phép chia đó :

A. 1582                         
B.1682                    
C.1782

Câu 2: Tìm  X ;    X + X x 4 = 5470. Giá trị của x là :

A.1094            
B.1194                C . 1294

Câu 3: Năm nay mẹ 32 tuổi. Tuổi con bằng 1/8  tuổi mẹ . Hỏi con kém mẹ bao nhiêu tuổi ?

A.24 tuổi          
B.28 tuổi              
C.29 tuổi

Câu 4:   ( 1548 + 945 ) : 7 = ?

A.356        
B.356 ( dư 1)                    
C.356( dư 2)

II. Phần tự luận :

Câu 1: Tính giá trị biểu thức :

a. 5075 : 5 + 3124 x 3 =

b. 9284 – 6872 : 4 + 32576=

Câu 2 : Tìm X ;

a. 48576 + X x 4 – 47684 = 1692

b.  58647 – X : 6 + 1383 = 60000

Câu 3: Độ dài của ba tấm vải xanh, đỏ, trắng là 84m. Tổng số mét vải đỏ và vải xanh bằng số mét vải trắng. Số mét vải xanh kém số mét vải trắng 12m. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét ?

Câu 4:  một người đi xe đạp trong 3 giờ thì đi được 36 km. Hỏi cứ đi như thế từ 7 giờ đến 12 giờ  thì được bao nhiêu ki- lô- mét ?

Câu 5: Số lớn là 148 . Nếu chuyển 9 đơn vị từ số lớn sang số bé thì hai số bằng nhau. Tính tổng hai số đó ?


Đáp án đề khảo sát chất lượng môn toán lớp 3 đề số 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 :   A.  1582

Câu 2:  A. 1094

Câu 3:  
B.28 tuổi

Câu 4       
B.356 ( dư 1)

II. Phần tự luận :

Câu 1: Tính giá trị biểu thức :

a. 5075 : 5 + 3124 x 3 = 10387

b. 9284 – 6872 : 4 + 32576= 40142

Câu 2 : Tìm X ;

a. X = 200        b.   X  = 180

Câu 3:

Giải : từ đề bài ta có sơ đồ sau :  sodo

Số mét  vải trắng :   84 : 2 =  42 (m)

Số mét vải xanh :     42  – 42  = 30 ( m)

Số mét vải đỏ     :     42  –  30  =  12 ( m)

Câu 4     Đáp số :  60 km

Câu 5:      Đáp số :  278