Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 58 VBT môn Toán 2 tập 2: Số ? 100 ; 110 ; 120 ; 130 ; 140 ; 150 ; 160 ; 170 ; 180 ; 190 ; 200

CHIA SẺ
Bài 134. Các số tròn chục từ 110 đến 200 – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 58 Vở bài tập toán 2 tập 2. Viết (theo mẫu); Số ? 100 ; 110 ; 120 ; 130 ; 140 ; 150 ; 160 ; 170 ; 180 ; 190 ; 200…

1: Viết (theo mẫu) 

2: Viết (theo mẫu) 

Viết số

Đọc số

130

một trăm ba mươi

120

150

170

140

Viết số

Đọc số

180

110

160

190

200

3: Viết (theo mẫu)

\(150…170\)         \(180…190\)         \(160…130\)

\(160…140\)         \(150…150\)         \(180…200\)

\(120…170\)         \(190…130\)         \(110…140\)

5: Số ?

a)     100 ; 110 ; … ; 130 ; … ; 150 ; … ; … ; … ; 190 ; … .

b)     200 ; 190 ; 180 ; … ; 160 ; … ; 140 ; … ; 120 ; … ; … .

Giải

1: Viết (theo mẫu)

2: Viết (theo mẫu) 

Viết số

Đọc số

130

một trăm ba mươi

120

một trăm hai mươi

150

một trăm năm mươi

170

một trăm bảy mươi

140

một trăm bốn mươi

Viết số

Đọc số

180

một trăm tám mươi

110

một trăm mười

160

một trăm sáu mươi

190

một trăm chín mươi

200

hai trăm

3: Viết (theo mẫu) 

\(150 < 170\)         \(180 < 190\)         \(160 > 130\)

\(160 > 140\)         \(150 = 150\)         \(180 < 200\)

\(120 < 170\)         \(190 > 130\)         \(110 < 140\)

5: Số ?

a)     100 ; 110 ; 120 ; 130 ; 140 ; 150 ; 160 ; 170 ; 180 ; 190 ; 200 .

b)     200 ; 190 ; 180 ; 170 ; 160 ; 150 ; 140 ; 130 ; 120 ; 110 ; 100 .