Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 140, 141 Sách Toán 2: Bài các số tròn chục từ 110 đến 200

CHIA SẺ
Bài các số tròn chục từ 110 đến 200. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 140, 141 SGK Toán 2.  Viết (theo mẫu);  Xếp 4 hình tam giác thành hình tứ giác (xem hình vẽ):

Bài 1: Viết (theo mẫu):

Bài 2: >; <; = 

Bài 3: >; <; =  

100…110                            180…170

140…140                            190…150

150…170                            160…130

Bài 4: Số ?

110; …; 130; 140; …; 160; 170; …;…;200

Bài 5: Xếp 4 hình tam giác thành hình tứ giác (xem hình vẽ):

Bài 1:

Bài 2:

110 < 120                          110 < 120

120 > 110                          150 > 130

130 < 150                          150 > 130

Bài 3:

100 < 110                            180 > 170

140 = 140                            190 > 150

150 < 170                            160 > 130

Bài 4:  110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200.

Bài 5: Có thể xếp hình như sau: