Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 15 phút lớp 12

Kiểm tra môn Toán Chương 2 Vật lý 12: Viết phương trình dao động tại tâm sóng O?

Một sóng có chu kì T = 4s lan truyền trên mặt chất lỏng. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng, dao động ngược pha nhau là 2,5m. Xác định tốc độ truyền sóng … trong Kiểm tra môn Toán Chương 2 Vật lý 12. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. (5đ) Một sóng có chu kì T = 4s lan truyền trên mặt chất lỏng. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng, dao động ngược pha nhau là 2,5m. Xác định tốc độ truyền sóng.

2. (5đ) Một phần tử của môi trường tại điểm M, cách tâm sóng O một khoảng x = 2cm, dao động với phương trình \({u_M} = 3cos\left( {2\pi t – \dfrac{\pi }{2}} \right)\,(cm).\)

Viết phương trình dao động tại tâm sóng O. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 2 m/s.


1. \(\dfrac{{2\pi d}}{\lambda } = \pi  \Rightarrow \dfrac{{2\pi d}}{{v.t}} = \pi \)

Advertisements (Quảng cáo)

\(\Rightarrow v = \dfrac{{2d}}{T} = \dfrac{{2.2,5}}{T} = 1,25m/s\)

2. Từ phương trình dao động của phần tử tại điểm M: \({u_M} = 3cos\left( {2\pi t – \dfrac{\pi }{2}} \right)\,(cm)\)

Suy ra phương trình dao động tại nguồn: \({u_O} = 3cos\left( {2\pi ft – \dfrac{\pi }{2} + \dfrac{{2\pi x}}{\lambda }} \right)\,(cm)\)

Với \(\begin{array}{l}f = \dfrac{\omega }{{2\pi }} = 1Hz;x = 2cm;v = 2m/s.\\\lambda  = \dfrac{v}{f} = 2m;\Delta \varphi  = \dfrac{{2\pi x}}{\lambda } = 2\pi \end{array}\)

Advertisements (Quảng cáo)

\(\Rightarrow\) O và M cùng pha.

Vậy \({u_O} = 3cos\left( {2\pi ft – \dfrac{\pi }{2}} \right)\,(cm)\)

Advertisements (Quảng cáo)