Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 15 phút lớp 12

Kiểm tra 15 phút Chương 1 Vật lý 12: Tính thế năng và động nặng của con lắc khi li độ của vật là -3cm?

CHIA SẺ
Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m dao động điều hòa với biên độ A = 6cm. Tính cơ năng của con lắc? … trong Kiểm tra 15 phút Chương 1 Vật lý 12. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m dao động điều hòa với biên độ A = 6cm.

a) (3đ) Tính cơ năng của con lắc.

b) (3đ) Tính thế năng và động nặng của con lắc khi li độ của vật là -3cm.

c) (4đ) Nếu thay quả cầu của con lắc bằng một quả cầu khác có khối lượng lớn gấp 4 lần thì chu kì và cơ năng của con lắc thay đổi thế nào? Biết biên độ của dao động không đổi.


a) Cơ năng \({\rm{W}} = \dfrac{1}{2}k{A^2} = \dfrac{1}{2}.100.{({6.10^{ – 2}})^2} = 0,18J.\)

\(b){{\rm{W}}_d} = {\rm{W}} – {{\rm{W}}_{t}}\)  với \({{\rm{W}}_t} = \dfrac{1}{2}k{x^2} = 0,0045J \)

\(\Rightarrow {{\rm{W}}_d} = 0,135J\)

c) Ta có \(T’ = 2\pi \sqrt {\dfrac{{m’}}{k}}  = 2\pi \sqrt {\dfrac{{4m}}{k}}\)\(\,  = 2.2\pi \sqrt {\dfrac{m}{k}}  = 2T\)

\({\rm{W}}’ = \dfrac{1}{2}k{A^2} = {\rm{W}},\)  vậy cơ năng của con lắc không đổi.