Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 15 phút lớp 12

Chia sẻ đề kiểm tra Vật lí lớp 12 15 phút Chương 4: Viết biểu thức tức thời của điện tích tụ điện và cường độ dòng điện qua mạch?

CHIA SẺ
Một mạch dao động lí tưởng, gồm tụ điện có điện dung \(C = 4\mu F\)  và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 0,,9mH. Biết lúc ban đầu (t = 0), điện tích trên tụ có giá trị cực đại \({q_0} = {2.10^{ – 6}}C.\) … trong Chia sẻ đề kiểm tra Vật lí lớp 12 15 phút Chương 4. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

Một mạch dao động lí tưởng, gồm tụ điện có điện dung \(C = 4\mu F\)  và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 0,,9mH. Biết lúc ban đầu (t = 0), điện tích trên tụ có giá trị cực đại \({q_0} = {2.10^{ – 6}}C.\)  Viết biểu thức tức thời của điện tích tụ điện và cường độ dòng điện qua mạch.


Đổi đơn vị:

\(\begin{array}{l}L = 0,9mH = {9.10^{ – 2}}H;\\C = 4\mu F = {4.10^{ – 6}}F\end{array}\)

Biểu thức của điện tích: \(q = {q_0}cos(\omega t + \varphi );\)\(\,\omega  = \dfrac{1}{{\sqrt {LC} }} = 1,{67.10^3}rad/s\)

Chọn t = 0 khi \(q = {q_0} \Rightarrow q = {q_0}cos\varphi  = {q_0} \)

\(\Rightarrow cos\varphi  = 1 \Rightarrow \varphi  = 0\)

Suy ra: \(q = {2.10^{ – 6}}cos(1,{67.10^3}t)\,(C)\)

Vì I nhanh pha hơn q là \(\dfrac{\pi }{2},\)  do đó ta có biểu thức của i:

\(i = {I_0}cos\left( {1,{{67.10}^3}t + \dfrac{\pi }{2}} \right)\)

Với \(\begin{array}{l}{I_0} = \omega {q_0} = 1,{67.10^3}{.2.10^{ – 6}} = 3,{34.10^{ – 3}}A\\i = 3,{34.10^{ – 3}}cos\left( {1,{{67.10}^3}t + \dfrac{\pi }{2}} \right)\,(A)\end{array}\)