Trang Chủ Sách bài tập lớp 11 SBT Toán 11

Bài 1.1, 1.2, 1.3 trang 78 SBT Đại số và giải tích 11: Có bao nhiêu số tự nhiên có tính chất là số chẵn và có hai chữ số (không nhất thiết khác nhau) ?

CHIA SẺ
Bài 1 Quy tắc đếm Sách bài tập Đại số và giải tích 11. Giải bài 1.1, 1.2, 1.3 trang 78. Câu 1.1: Nam đến cửa hàng văn phòng phẩm để mua quà tặng bạn…; Có bao nhiêu số tự nhiên có tính chất là số chẵn và có hai chữ số (không nhất thiết khác nhau) ?

Bài 1.1: Nam đến cửa hàng văn phòng phẩm để mua quà tặng bạn. Trong cửa hàng có ba mặt hàng: Bút, vở và thước, trong đó có 5 loại bút, 4 loại vở và 3 loại thước. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một món quà gồm một bút, một vở và một thước ?

Số cách chọn một món quà gồm một bút, một vở và một thước là:

Theo quy tắc nhân, có 5 × 4 × 3 = 60 cách chọn.


Bài 1.2: Trong một đội văn nghệ có 8 bạn nam và 6 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một đôi song ca nam – nữ ?

Áp dụng quy tắc nhân, có

8 × 6 = 48 cách chọn

Bài 1.3: Có bao nhiêu số tự nhiên có tính chất:

a)      Là số chẵn và có hai chữ số (không nhất thiết khác nhau) ;

b)      Là số lẻ và có hai chữ số (không nhất thiết khác nhau) ;

c)      Là số lẻ và có hai chữ số khác nhau ;

d)     Là số chẵn và có hai chữ số khác nhau.

a)      Có 5 cách chọn chữ số hàng đơn vị là số chẵn.

Có 9 cách chọn chữ số hàng chục

Theo quy tắc nhân, có 5 × 9 = 45 số chẵn gồm 2 chữ số.

b)      Có 5 cách chọn chữ số hàng đơn vị là lẻ.

Có 9 cách chọn chữ số hàng chục.

Vậy có 5 × 9 = 45 số lẻ gồm hai chữ số (có thể giống nhau).

c)      Có 5 cách chọn chữ số hàng đơn vị là số lẻ;

Có 8 cách chọn chữ số hàng chục mà khác chữ số hàng đơn vị.

Vậy có 5 × 8 = 40 số lẻ gồm hai chữ số khác nhau.

d)     Số các số chẵn có hai chữ số, tận cùng bằng 0 là 9.

Để tạo nên số chẵn không chẵn chục, ta chọn chữ số hàng đơn vị khác 0. Có 4 cách chọn. Tiếp theo chọn chữ số hàng chục. Có 8 cách chọn. Vậy theo quy tắc cộng và quy tắc nhân, ta có 9 + 8 × 4 = 41 số chẵn gồm hai chữ số khác nhau.