Trang Chủ Sách bài tập lớp 11 SBT Toán 11 Bài 1.1, 1.2, 1.3 trang 78 SBT Đại số và giải tích...

Bài 1.1, 1.2, 1.3 trang 78 SBT Đại số và giải tích 11: Có bao nhiêu số tự nhiên có tính chất là số chẵn và có hai chữ số (không nhất thiết khác nhau) ?

CHIA SẺ
Bài 1 Quy tắc đếm Sách bài tập Đại số và giải tích 11. Giải bài 1.1, 1.2, 1.3 trang 78. Câu 1.1: Nam đến cửa hàng văn phòng phẩm để mua quà tặng bạn…; Có bao nhiêu số tự nhiên có tính chất là số chẵn và có hai chữ số (không nhất thiết khác nhau) ?

Bài 1.1: Nam đến cửa hàng văn phòng phẩm để mua quà tặng bạn. Trong cửa hàng có ba mặt hàng: Bút, vở và thước, trong đó có 5 loại bút, 4 loại vở và 3 loại thước. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một món quà gồm một bút, một vở và một thước ?

Số cách chọn một món quà gồm một bút, một vở và một thước là:

Theo quy tắc nhân, có 5 × 4 × 3 = 60 cách chọn.


Bài 1.2: Trong một đội văn nghệ có 8 bạn nam và 6 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một đôi song ca nam – nữ ?

Áp dụng quy tắc nhân, có

8 × 6 = 48 cách chọn

Bài 1.3: Có bao nhiêu số tự nhiên có tính chất:

a)      Là số chẵn và có hai chữ số (không nhất thiết khác nhau) ;

b)      Là số lẻ và có hai chữ số (không nhất thiết khác nhau) ;

c)      Là số lẻ và có hai chữ số khác nhau ;

d)     Là số chẵn và có hai chữ số khác nhau.

- Quảng cáo -

a)      Có 5 cách chọn chữ số hàng đơn vị là số chẵn.

Có 9 cách chọn chữ số hàng chục

Theo quy tắc nhân, có 5 × 9 = 45 số chẵn gồm 2 chữ số.

b)      Có 5 cách chọn chữ số hàng đơn vị là lẻ.

Có 9 cách chọn chữ số hàng chục.

Vậy có 5 × 9 = 45 số lẻ gồm hai chữ số (có thể giống nhau).

c)      Có 5 cách chọn chữ số hàng đơn vị là số lẻ;

Có 8 cách chọn chữ số hàng chục mà khác chữ số hàng đơn vị.

Vậy có 5 × 8 = 40 số lẻ gồm hai chữ số khác nhau.

d)     Số các số chẵn có hai chữ số, tận cùng bằng 0 là 9.

Để tạo nên số chẵn không chẵn chục, ta chọn chữ số hàng đơn vị khác 0. Có 4 cách chọn. Tiếp theo chọn chữ số hàng chục. Có 8 cách chọn. Vậy theo quy tắc cộng và quy tắc nhân, ta có 9 + 8 × 4 = 41 số chẵn gồm hai chữ số khác nhau.