Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút Chương VII Hóa học 11: Số đồng phân của C9H10 có chứa vòng benzen là bao nhiêu?

Cho 18,72 gam benzen phản ứng hết với lượng dư clo ( có Fe, \(t^\circ \)) thì khối lượng clobenzen thu được là bao nhiêu (giả sử hiệu suất của phản ứng đạt 100%)? … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương VII Hóa học 11. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Cho 18,72 gam benzen phản ứng hết với lượng dư clo ( có Fe, \(t^\circ \)) thì khối lượng clobenzen thu được là bao nhiêu (giả sử hiệu suất của phản ứng đạt 100%)?

2. Công thức phân tử của hiđrocac X là C9H10. Số đồng phân của X có chứa vòng benzen là bao nhiêu?


1. Ta có: \({n_{{C_6}{H_6}}} = \dfrac{{18,72}}{{78}} = 0,24\left( {mol} \right)\)

Advertisements (Quảng cáo)

Từ (1) \( \Rightarrow {n_{{C_6}{H_5}Cl}} = 0,24\left( {mol} \right)\)

\(\Rightarrow {m_{{C_6}{H_5}Cl}} = 0,24 \times 112,5 = 27\;g\)

2.

Advertisements (Quảng cáo)

Advertisements (Quảng cáo)